Inkluderende opplæring

Informasjon og tips til foreldre som har barn med funksjonsnedsettelser i skolen.
Sentrale tema
1.1 Hvorfor er inkluderende skole viktig?

1.2 Hva skal du bli når du blir stor?

1.3 Samarbeidet med skolen

1.4 Spesialundervisning og individuell opplæringsplan (IOP)

1.5 Det sosiale

1.6 Skoleskyss

1.7 Skolefritidsordning/tilsyn før og etter skoletid

1.8 Å klage på vedtak

1.8 Å klage på vedtak

Dessverre erfarer foreldre til barn med funksjonsnedsettelser ganske raskt at den ideelle verden ikke finnes.

Hverdagen består i å søke på ulik hjelp og tilrettelegging til barnet/ungdommen. Noen foreldre forteller at de skriver søknad den ene dagen og forbereder klage den neste dag - slik burde det ikke være.

Det er likevel forskjell på det å ikke være helt fornøyd med noe, og det å mene at skolen har fattet et enkeltvedtak som du mener ikke er bra for barnet.  Dette kapittelet handler om å klage på vedtak som er fattet.

Det kan nytte å klage dersom du ikke er fornøyd med innvilget hjelp eller tilrettelegging. Det kan være en utmattende og langtekkelig prosess, men ofte så får en lønn for strevet i form av bedre tilrettelegging og mer tilpasset hjelp.

System i papirene

Gjennom årenes løp kan det bli det mye papirer, søknader, klager, vitnemål, utredninger etc, etc. Lag deg et system slik at du tar godt vare på alt dette.

Ofte blir du bedt om å legge ved legeerklæring eller utredninger som er gjort. Send ikke originalen, men en kopi.

Ta også kopi av all korrespondanse, søknader og klager som gjelder ditt barn/ungdom.

Lag deg et system slik at du kan følge opp vedtak dersom de er datofestet og “går ut” slik at du må søke på nytt - ofte gir ikke kommunen beskjed om at vedtaket nå er opphørt.

Å klage på enkeltvedtak om spesialundervisning

Hvis skolen har fattet et enkeltvedtak som gjelder barnet ditt, og som etter din vurdering ikke er riktig for barnet, kan du sende en klage til skolen.

Foreldre kan klage på et vedtak som gjelder sitt barn fram til barnet fyller 18 år.

Klagen skal sendes til den instans som har fattet enkeltvedtaket, i dette tilfelle oftest skolen ved rektor. Grunnen til at klagen skal sendes til skolen, er at de skal ha mulighet for å endre sitt eget vedtak.

Hvis skolen ikke tar klagen til følge, skal den automatisk sendes videre til Fylkesmannen. Det er lurt å undersøke at dette virkelig er gjort. Husk også å få tilsendt skolens oversendelsesbrev med begrunnelse for hvorfor de ikke vil ta klagen til følge.

Les gjerne mer om klageretten på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Innhold i klagen

Det kan klages på

 • innholdet i enkeltvedtaket
 • saksbehandlingen
 • manglende oppfyllelse av enkeltvedtaket.

Klagen må være skriftlig, og det må komme tydelig fram hva dere klager på. Retten til å klage skal sikre elevens og foreldrenes rett til å bli hørt. Klagen skal være undertegnet av foreldrene eller av eleven selv, avhengig av alder på eleven.

Du kan altså også klage dersom eleven ikke får den spesialundervisningen som vedtaket inneholder.

Klagen bør inneholde følgende opplysninger:

 • elevens navn og fødselsår
 • foreldrenes navn, adresse og telefon
 • hva klagen gjelder
 • hva du vil at skolen skal forandre på
 • hvorfor du vil at skolen skal forandre på noe

Ta kopi av brevet før du sender det og husk å ikke sende sensitive opplysninger som mail, bruk vanlig post.

SAFO har fått laget en mal for klage på vedtak om spesialundervisning som kan være til hjelp til å skrive en klage.

Du kan få andre til klage for deg, for eksempel en advokat, en fullmektig eller en interesseorganisasjon som NFU, NHF osv.


Mer om klage og klagebehandling

Hvis skolen står fast på det de bestemte tidligere, og de mener at klagen er gyldig, skal rektor sende klagen videre til klageinstansen.

Klageinstans er Fylkesmannen. Fylkesmannen er statens representant.

I saker som gjelder skolemiljø, er det Fylkesmannen som fatter enkeltvedtak om hva skolen skal gjøre (dersom foreldrene eller eleven ikke er fornøyde med skolens aktivitetsplan). I disse sakene er det Utdanningsdirektoratet som er klageinstans. Les mer om dette her

Hvor lang er klagefristen?

 • Klage på karakterer: ti dager
 • Alle andre klager: Tre uker fra du får kjennskap til vedtaket, eller fra det tidspunktet da du får begrunnelsen for vedtaket
 • De du sender klagen til, skal hver av instansene i utgangspunktet behandle klagen innen en måned. Fristen kan forlenges ved begrunnelse.

Ressurser

1.9 Viktige aktører sammen med skolen

1.10 Fysisk trening

1.11 Hjelpemidler

1.12 Medisinering i skoletiden og på SFO/AKS

1.13 Ny i Norge?

1.14 Personer å snakke med

Barneskole Ungdomsskole Videregående skole Etter videregående