FN-logo

Menneskerettigheter og likestilling

Saker som gjelder likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne, berører mange sektorer. SAFO arbeider med saker som skal fremme likestilling og menneskerettigheter. Les gjerne SAFOs fakta-ark om likestilling, som beskriver hva likestilling er når det gjelder mennesker med funksjonsnedsettelse, om regelverket og om status på feltet.

SAFO arbeider for å realisere FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). SAFO-representanter deltar i arbeidsgruppen som sender alternativ rapport til CRPD-komiteen på vegne av det sivile samfunn i Norge. Vi sprer også kunnskap om konvensjonen i mange sammenhenger. SAFO har laget et fakta-ark om Funksjonshemmedekonvensjonen  -CRPD (word). Vi har også fått laget en uoffisiell oversettelse av General Comments no.4 (2016), som er CRPD-komiteens utdypning om retten til inkluderende utdanning. 

Det er Kulturdepartementet som koordinerer politikken for likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAFO deltar i årlige politiske rundebordskonferanser i KUD for å drøfte aktuelle politiske saker opp mot likestilling.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er fagdirektorat for BLD og KUD i likestillingssaker, og SAFO har samarbeidsmøter med Bufdirs direktør og med direktoratets fagavdeling for våre saker. Vi har også samarbeid i ulike sakene Bufdir arbeider med, blant annet kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og universell utforming.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) er en samarbeidspartner for SAFO. LDO skal være en pådriver for likestilling, håndhever diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, og veilede i diskrimineringssaker. LDO skal følge med for at Norge realiserer FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Alle som mener at de blir diskriminert kan klage saken inn for LDO.

Nordisk ministerråd har et eget råd for nordisk samarbeid om funksjonshindringer. SAFO har vararepresentant i dette rådet, der Nordens Velferdssenter er sekretariat.