Flere barn ligger på bakken og ser opp mot kamera

Inkluderende opplæring

Skolen er en viktig arena både for læring, lek og sosial tilhørighet. Den er også nøkkelen til et inkluderende samfunn i sin helhet. Derfor er SAFO sitt mål en opplæring som bidrar til likestilling og samfunnsdeltakelse.

SAFO ønsker en skole der elevens rett til å gå på nærskolen og retten til opplæring blir en realitet. I dokumentet «Safos syn på inkluderende opplæring (word)» belyser vi noen hovedutfordringer når det gjelder å få dette til.

Etter SAFOs syn er intensjonene i lovverket stort sett gode, men vi mangler systemer for å følge opp den enkelte elevs rettigheter. Slik SAFO ser det, har vi følgende hovedutfordringer i arbeidet for en inkluderende skole:

  • Likestillingsperspektivet i skolen
  • Organisering av undervisningen
  • Kvalitetskrav i undervisningen
  • Elevers rettssikkerhet
  • Tilgjengeligheten til undervisningsbyggene

Dokumentet inneholder en oversikt over SAFO – organisasjonenes felles politikk på opplæringsområdet. Det definerer også vanlige begreper rundt temaet inkluderende skole, og gir en kort oversikt over regelverk, sentrale dokumenter og aktører på området.

Norge har ratifisert FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Artikkel 24 om Utdanning beskriver funksjonshemmedes rettigheter. CRPD-komiteen har utdypet artikkel 24, i en generell kommentar om retten til inkluderende utdanning.

SAFO har fått denne utdypningen oversatt for å gjøre den tilgjengelig for flere (uoffisiell oversettelse).