Inkluderende opplæring

Informasjon og tips til foreldre som har barn med funksjonsnedsettelser i skolen.
Sentrale tema
1.1 Hvorfor er inkluderende skole viktig?

1.2 Hva skal du bli når du blir stor?

1.3 Samarbeidet med skolen

1.4 Spesialundervisning og individuell opplæringsplan (IOP)

1.5 Det sosiale

1.6 Skoleskyss

1.7 Skolefritidsordning/tilsyn før og etter skoletid

1.7 Skolefritidsordning/tilsyn før og etter skoletid

Skolefritidsordningen (SFO) skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter, være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn. Barn med funksjonsnedsettelse skal gis gode utviklingsmuligheter (oppll § 13-7).

Kommunen skal tilby

  • SFO før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn.
  • For elever som har “særskilt behov”, skal SFO også tilbys til og med 7. årstrinn.
  • SFO i løpet av skoleåret. Det er ingen plikt for kommunen å ha en slik ordning i feriene.

SFO er ikke en del av skolen, og opplæringsloven gir ingen individuell rett til SFO.

Foreldrebetaling

For opphold på SFO kreves det foreldrebetaling. Flere kommuner har innført gratis SFO for barn med særskilte behov etter 4. årstrinn.

Fra og med høsten 2020 skal SFO være gratis for disse elevene i 5.-7. klasse

Innhold og organisering av SFO

Det er store forskjeller på innhold og organisering av tilbudet i SFO, derfor er det viktig med god dialog mellom foreldre og SFO-eier slik at eleven kan få et så godt og veltilpasset tilbud som mulig.

Assistanse i SFO-tiden

De fleste kommuner gir ikke annet tilsyn etter Helse- og omsorgstjenesteloven så lenge kommunen har et tilbud om SFO.

Vi vet at barn med større tilsyns- og tilretteleggingsbehov har fått innvilget Brukerstyrt Personlig Assistanse i SFO-tiden. Dette er nærmere omtalt i rundskriv fra Helse-og omsorgsdepartementet, spesielt punkt 4.6.

Når det gjelder tilsyn etter skoletid på ungdomsskole og i videregående skole har mange kommuner særordninger, ofte gitt som avlastningstjeneste etter Helse- og omsorgstjenesteloven men lokalisert fysisk på skolen.

Tidligere jurist i NFU informerer om skolefritidsordningen

Punkt å merke seg i regelverket om SFO:

Utdanningsdirektoratets har på sine nettsider en oversikt over regelverket for SFO. Nedenfor trekker vi fram noen utdrag.

Barn med særskilte behov i skolefritidsordningen

Kommunen plikter å ha et tilbud om skolefritidsordning også til barn med særskilte behov. Barn med særskilte behov har ikke rett til spesialundervisning i skolefritidsordning fordi skolefritidsordning ikke er en del av grunnskoleopplæringen og kapittel 5 i opplæringsloven gjelder bare for grunnskoleopplæring.

PP-tjenesten er ikke sakkyndig instans i forhold til skolefritidsordningen. Foresatte kan ikke kreve at hverken PP-tjenestens eller andre instansers anbefalinger vektlegges når kommunen skal vurdere behovet for skolefritidsordning.

Direktoratet vil likevel oppfordre kommunen til å lytte til råd og vurderinger fra ulike instanser som kjenner barnet og som kan ha nyttig informasjon om barnets fungering og behov.

I skolefritidsordningen vil behovet for blant annet bemanning være avhengig av hva slags aktiviteter som tilbys og alderssammensetningen, hvor mange barn som deltar, daglig oppholdstid og antall barn med særlige behov.

Legemiddelhåndtering i skolefritidsordningen

For at et barn som har behov for hjelp til å ta legemidler, skal kunne benytte seg av tilbudet, er det innfortolket som en del av kommunens overordnede ansvar for skolefritidsordningen å sørge for slik hjelp når barnet oppholder seg i skolefritidsordningen.

Et tilsvarende ansvar kan ikke legges til styret ved private skoler som har tilbud om skolefritidsordning. Private skoler plikter ikke å ha et skolefritidstilbud til sine elever og mottar ikke offentlig støtte til drift av skolefritidsordning.

Ressurser

1.8 Å klage på vedtak

1.9 Viktige aktører sammen med skolen

1.10 Fysisk trening

1.11 Hjelpemidler

1.12 Medisinering i skoletiden og på SFO/AKS

1.13 Ny i Norge?

1.14 Personer å snakke med

Barneskole Ungdomsskole Videregående skole Etter videregående