Søk

Inkluderende opplæring

Informasjon og tips til foreldre som har barn med funksjonsnedsettelser i skolen.
Sentrale tema
1.1 Hvorfor er inkluderende skole viktig?

1.2 Hva skal du bli når du blir stor?

1.2 Hva skal du bli når du blir stor?

Mange elever med funksjonsnedsettelse får aldri spørsmålet om hva de vil bli som voksen. Hvorfor?

Forventes det ikke at de kan ha en vanlig jobb? Forventes det kanskje at de ikke kan ha en jobb i det hele tatt?

Ofte opplever vi at elever med funksjonsnedsettelser “sluses” gjennom skolen mer eller mindre uten forventninger til fremtiden - de skal bo i bofellesskap og få et tilbud om aktivitet gjennom kommunen de bor i. Slik skal og bør det ikke være!

Men alle alle kan lære og bidra på ulike måter, i skolen og i voksenlivet. Vi må tenke utenfor boksen, vi må være med å tenke langsiktig og vi må lyttet til elevene: Hva liker du å gjøre? Hva vil du bli når du blir stor?

Opplæringsloven er tydelig på dette: Alle elever skal få mulighet til å lære det de trenger for å mestre sine egne liv, og kunne delta i samfunnet. De skal få utfolde seg med alt de har av skaperglede, engasjement og utforskertrang (oppll §1.1).

Opplæringsloven er også tydelig på skolens ansvar: Skolen skal møte elevene og med tillit, respekt og krav og gi utfordringer som fremmer dannelse og lærelyst.

Alle former for diskriminering skal motarbeides. Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene hos den enkelte elev.

Medlemmer i Norges Handikapforbund Ungdom (NHFU) har mange erfaringer med å være elever med funksjonsnedsettelse. Se videoen NHFU har laget om hvordan det kan oppleves:

Ressurser

1.3 Samarbeidet med skolen

1.4 Spesialundervisning og individuell opplæringsplan (IOP)

1.5 Det sosiale

1.6 Skoleskyss

1.7 Skolefritidsordning/tilsyn før og etter skoletid

1.8 Å klage på vedtak

1.9 Viktige aktører sammen med skolen

1.10 Fysisk trening

1.11 Hjelpemidler

1.12 Medisinering i skoletiden og på SFO/AKS

1.13 Ny i Norge?

1.14 Personer å snakke med

Barneskole Ungdomsskole Videregående skole Etter videregående