Inkluderende opplæring

Informasjon og tips til foreldre som har barn med funksjonsnedsettelser i skolen.
Sentrale tema Barneskole Ungdomsskole
3. Ungdomsskole

3. Ungdomsskole

Mange elever må bytte til ny skole når de starter på ungdomsskolen. Nærskoleprinsippet gjelder fortsatt.

Start planlegging allerede tidlig i 7. klasse

Planlegg

Snakk med kontaktlærer om å opprette dialogen med ungdomsskolen for forberedelse til overgangen.

Finn ut om ungdomsskolen er godt nok tilrettelagt med tanke på fysisk utforming (Universell utforming)

La eleven komme på besøk og gjøre seg kjent på ungdomsskolen, hilse på lærere og assistenter hvis mulig.

Delta på samarbeidsmøter/overføringsmøter slik at du kan fortelle om din ungdom. Hvis ikke dere blir invitert til samarbeidsmøte, ta gjerne initiativ til det. Du kan kontakte kontaktlærer og spørre om et samarbeidsmøte mellom barneskolen og ungdomsskolen.

Undersøk om det er nødvendig med ny sakkyndig rapport fra PPT. Dette kan starte før skolestart. Du finner Utdanningsdirektoratets veileder om dette temaet på denne lenken.

Søk om skoleskyss dersom det er nødvendig.

Tilsyn før og etter skoletid er i mange kommuner gitt av helse- og omsorgstjenesten – undersøk hva som gjelder i din kommune. Det kan være lurt å støtte seg på Helsedirektoratets uttalelser når det gjelder hvilke rettigheter man har som pårørende. Vi lenker opp en slik uttalelse fra direktoratet om rett til omsorgstjeneste i mangel på annet dagtilbud.

Karakterer

Fra 8. klasse får elevene karakterer for første gang, både til jul og ved skoleårets slutt.

Fritak fra karakterer

Dersom eleven får spesialundervisning og individuell opplæringsplan i alle eller i noen fag kan du som forelder søke om fritak eller gi samtykke til fritak for karakterer.

Fritak frå vurdering med karakter for elever med individuell opplæringsplan er regulert i forskrift til opplæringsloven § 3-20.

Skolen har plikt til å gi foreldrene og elevene i grunnskolen nødvendig veiledning om konsekvensene av å velge bort kompetansemål og vurdering med karakter for eleven.

Selv om eleven har fritak for karakterer, skal eleven likevel ha vurdering. Halvårsvurdering og annen underveisvurdering skal gis på grunnlag av målene i IOP når planen avviker fra læreplanen i faget (forskrift til opplæringsloven §3-20).

Utdanningsdirektoratets Veileder for spesialundervisning utdyper individuelle tilpasninger opp mot de vanlige reglene om innholdet i utdanningen.

Eksamen

Gjennomføres i 10. klasse, ett fag skriftlig og ett fag muntlig.

Fritak fra eksamen

Elever som har fått fritak for vurdering med karakter i et eller flere fag skal ikke delta i eksamen i disse fagene. Det er foreldre som søker om fritak.

Les om fritak fra eksamen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Nasjonale prøver

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk.

Les mer mer om nasjonale prøver på Utdanningsdirektoratets nettside.

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.  Gjennomføres i 10. klasse og er obligatorisk.

Les mer om elevundersøkelsen på Utdanningsdirektoratets nettside.

Klassetur

Kommunen skal som en del av grunnskoleopplæringen tilby elevene leirskoleopphold eller annen skoletur med minst tre overnattinger i sammenheng (Oppl §13-7b) Den obligatoriske turen med tre overnattinger som skolen har ansvar for, er på mange skoler gjennomført i 7. klasse som et leirskoleopphold.

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) har nyttig informasjon om klasseturer og leirskole.

Foreldre tar ofte initiativ til en klassetur i løpet av 10. klasse og er ikke en del av opplæringen, dvs. at skolen ikke har ansvar for tilretteleggingen. Dersom din ungdom trenger spesiell tilrettelegging eller ekstra følgeperson bør dere ta dette med i planleggingen så tidlig som mulig.

Du kan lese mer om dette temaet under fanen Sentrale tema, kapittel 1.5 Det sosiale.

Viktig å huske på i løpet av 10. klasse

Start å planlegge overgang til videregående opplæring tidlig nok.

Allerede 1. oktober skal skolen melde fra til opplæringskontoret i fylkeskommunen om elever som trenger særskilt tilrettelegging eller spesialundervisning.

Søknad til videregående skole gjøres digitalt til VIGO.no. Ungdommen logger inn med MinID. Foreldrenes ID kan ikke brukes til dette, det må opprettes tilgang til IDporten for ungdommen.

Søknadsfrist til videregående opplæring er 1. februar for elever som om fortrinnsrett og/eller individuell behandling av søknaden til videregående skole. Les mer om inntak for søkere med fortrinnsrett Vilbli.no

Les gjerne også mer under fanen Videregående skole

Unge Funksjonshemmede har laget en fin film der flere elever med funksjonsnedsettelse forteller litt om inkludering, om hjelpemidler, om muligheter og om videregående.

Ressurser

Videregående skole Etter videregående