Søk
SAFO logo

Om oss

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) er en paraplyorganisasjon for Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU), Norges Handikapforbund (NHF), Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og Foreningen Norges Døvblinde (FNDB).

Vår felles visjon er likeverd og likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Organisasjonene samarbeider om å gjøre FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne til en realitet i Norge. Barrierer i samfunnet gjør at personer med funksjonsnedsettelser blir diskriminert, og SAFO har siden etableringen i 1995, jobbet for å fjerne slike barrierer.

De viktigste områdene som SAFO arbeider med er menneskerettigheter og diskriminering, levekår, retten til opplæring i felleskapskolen, utdanning og arbeid, universell utforming av utemiljø og bygg, og likeverdige helsetjenester.

SAFO arbeider for å påvirke samfunnet gjennom:

  • Innspill i politiske prosesser og planer.
  • Representasjon i ulike råd og utvalg.
  • Samarbeid og allianser med andre organisasjoner og miljøer.

SAFO er en konsensusorganisasjon. Det vil si at organisasjonene samarbeider om det vi er enige om. Organisasjonene hver for seg er helt selvstendige. Den første samarbeidsavtalen mellom organisasjonene ble underskrevet i 1995.

SAFOs øverste organ er hovedstyret. Hovedstyret består av politisk valgt og administrativ ledelse i hver organisasjon. SAFOs sekretariat sentralt er samlokalisert med NFU, på Youngstorget i Oslo.

SAFO har ni regioner.