Søk

Boligpolitikk

SAFO arbeider for at personer med funksjonsnedsettelse skal ha lik rett til eget hjem, slik det framkommer i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne artikkel 19.

Funksjonshemmede, har som alle andre, ulike meninger om hvordan man ønsker å leve sitt liv, hvem man vil leve med og hvor man vil bo. Likevel er det et problem for mange å få bo slik man ønsker. Årsaker kan være mangel på tilgjengelige boliger eller at det etableres store områder med omsorgsboliger/ boenheter der tjenestene organiseres slik at det ligner en institusjon. SAFOs hovedstyre har laget et dokument som viser SAFOs felles syn på en god boligpolitikk for alle.

SAFO har en egen samarbeidsavtale, og har halvårlige møter med Husbanken.
SAFOs brosjyre «Et godt liv i egen bolig» kan bestilles hos SAFO sentralt.