Søk

Inkluderende opplæring

Informasjon og tips til foreldre som har barn med funksjonsnedsettelser i skolen.
Sentrale tema
1.1 Hvorfor er inkluderende skole viktig?

1.2 Hva skal du bli når du blir stor?

1.3 Samarbeidet med skolen

1.4 Spesialundervisning og individuell opplæringsplan (IOP)

1.5 Det sosiale

1.6 Skoleskyss

1.7 Skolefritidsordning/tilsyn før og etter skoletid

1.8 Å klage på vedtak

1.9 Viktige aktører sammen med skolen

1.10 Fysisk trening

1.11 Hjelpemidler

1.12 Medisinering i skoletiden og på SFO/AKS

1.12 Medisinering i skoletiden og på SFO/AKS

Medisinering

En del barn og unge som bruker legemidler i det daglige har behov for bistand til å få tatt legemidlene. Det er i utgangspunktet barnas foreldre som har ansvaret for dette. Når barnet oppholder seg i barnehagen, på skolen eller i SFO har ikke foreldrene mulighet til å gi eleven denne hjelpen.

Det er behandlende leges ansvar å tilråde legemiddelbehandling til eleven. Dersom denne vurderer at foreldre er i stand til å håndtere legemidlene, er det ikke nødvendig at helsepersonell bistår. Dette innebærer at også andre kan yte denne hjelpen med nødvendig informasjon og opplæring.

Rundskrivet Håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning fra 2008 beskriver ulike praktiske og rettslige sider ved håndteringen av legemidler.

Rutiner for legemiddelhåndtering

I tillegg til rundskrivet for håndtering av legemidler, har også departementene utarbeidet nasjonale rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO. Rutiner og skjemaer er veiledende, men departementene oppfordrer til at rutinene benyttes og eventuelt justeres etter lokale behov.

Rutinene beskriver hvordan legemiddelhåndtering praktisk kan foregå, blant annet hva avtalen mellom foresatte og barnehage/skole/SFO bør inneholde.

I tillegg til rutinebeskrivelser er det utarbeidet skjemaer som kan benyttes i gjennomføringen:

  • avtale om medisinering av barn i barnehage, skole og SFO
  • skjema for medisinoversikt
  • skjema for utlevering av medisiner fra barnehage til barnet og fra skole/SFO til eleven
  • skjema for mottak av medisiner fra foresatte til barnehage og skole/SFO.

Utdanningsdirektoratet har også en egen tolkningsuttalelse om skolens ansvar når elever har behov for helse- og omsorgstjenester i skoletiden. Denne omfatter mer en legemiddelhåndtering.

Ressurser

1.13 Ny i Norge?

1.14 Personer å snakke med

Barneskole Ungdomsskole Videregående skole Etter videregående