Søk

Inkluderende opplæring

Informasjon og tips til foreldre som har barn med funksjonsnedsettelser i skolen.

Introduksjon

Hvorfor denne nettressursen for foreldre?

Foreldre til barn med funksjonsnedsettelse opplever ofte at det er vanskelig å finne fram i rettigheter og muligheter for sine barn i skolen.  Med denne nettressursen ønsker SAFO å bidra med informasjon og tips fra andre foreldre.

Vårt mål er at alle elever i skolen skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre sine liv, og kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Vi vil at alle elever skal få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, slik opplæringsloven sier.

Hva finner du i denne nettressursen?

Du finner en generell bolk vi kaller "Sentrale tema", med områder som kan være nyttige på ulike tidspunkt i skoleløpet. Deretter fire bolker som har fokus på store overganger oppover i skoletrinnene; Barneskole, Ungdomsskole, Videregående skole og Etter videregående.

Vi har vektlagt områder som gjelder elever med behov for spesialundervisning, men her mye informasjon også til foreldre som har barn med andre utfordringer.

Gi oss gjerne innspill til endringer

Vi er takknemlige for innspill med forslag til endringer, eller innhold som du syns ville gjøre nettressursen mer nyttig for foreldre.

Skriv da til [email protected], og med innholdstittel "Foreldrekurs"

Arbeidet er gjort ved hjelp av midler fra Utdanningsdirektoratet.

Innholdsoversikt

 1. Sentrale tema
  • 1.1 Hvorfor er inkluderende skole viktig?
  • Norsk skole skal være inkluderende, men i realiteten opplever mange elever at de står utenfor. Grunnen kan være holdninger, kommuneøkonomi eller mangel på kunnskap om inkludering. SAFO arbeider for at en inkluderende skole skal bli en realitet, og i dette kapittelet vil du finne argumenter for inkludering. Du kan også lese mer om SAFOs syn […]
  • 1.2 Hva skal du bli når du blir stor?
  • Mange elever med funksjonsnedsettelse får aldri spørsmålet om hva de vil bli som voksen. Hvorfor? Forventes det ikke at de kan ha en vanlig jobb? Forventes det kanskje at de ikke kan ha en jobb i det hele tatt? Ofte opplever vi at elever med funksjonsnedsettelser “sluses” gjennom skolen mer eller mindre uten forventninger til […]
  • 1.3 Samarbeidet med skolen
  • Samarbeidet mellom skole og foreldre er viktig for eleven. Hvis ditt barn har en funksjonsnedsettelse, kan foreldrerollen innebære noen flere og andre oppgaver enn for foreldre flest i samarbeidet med skolen. Du skal for eksempel involveres hvis det er behov for å søke om spesialundervisning, søke om hjelpemidler, og/eller i formidling av kontakt med helse- […]
  • 1.4 Spesialundervisning og individuell opplæringsplan (IOP)
  • Skolen vil i mange tilfeller forsøke å tilpasse den ordinær undervisning dersom det ikke er helt klart at eleven har behov for spesialundervisning. Samarbeid mellom foreldre og skole, et godt læringsmiljø og en undervisningspraksis som tar hensyn til at elevene lærer på ulike måter og i ulikt tempo, kan forebygge vansker og avhjelpe eventuelle vansker […]
  • 1.5 Det sosiale
  • Alle barn går på skolen for å lære. I tillegg til skolefag, er sosial tilhørighet en viktig dimensjon ved skolen. Sosialisering, å ta kontakt på en god måte og å inkludere andre – og inkludere seg selv-  i en gruppe, er også noe som må læres for mange elever.  Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) erfarer at […]
  • 1.6 Skoleskyss
  • Det er flere grunner til at elever kan ha rett på skoleskyss: Lang skolevei, særlig farlig eller vanskelig skolevei, båttransport, funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom. Retten til skoleskyss når eleven har funksjonsnedsettelse Elever som på grunn av funksjonsnedsettelse eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, har rett til dette uavhengig av avstanden mellom […]
  • 1.7 Skolefritidsordning/tilsyn før og etter skoletid
  • Skolefritidsordningen (SFO) skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter, være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn. Barn med funksjonsnedsettelse skal gis gode utviklingsmuligheter (oppll § 13-7). Kommunen skal tilby SFO før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn. For elever som har “særskilt behov”, skal SFO også tilbys […]
  • 1.8 Å klage på vedtak
  • Dessverre erfarer foreldre til barn med funksjonsnedsettelser ganske raskt at den ideelle verden ikke finnes. Hverdagen består i å søke på ulik hjelp og tilrettelegging til barnet/ungdommen. Noen foreldre forteller at de skriver søknad den ene dagen og forbereder klage den neste dag – slik burde det ikke være. Det er likevel forskjell på det […]
  • 1.9 Viktige aktører sammen med skolen
  • Det kan være mange instanser som vil være med på samarbeidet for at ditt barn skal få en så god opplevelse og utbytte av skoledagen sin som mulig. Hvilke og hvor mange, varierer utfra behov. Vi presenterer noen av de ulike instansene, og du kan plukke ut og konsentrere seg om det som gjelder ditt […]
  • 1.10 Fysisk trening
  • Noen elever har behov for fysisk trening eller lignende i skoletiden. Om dette er skolens ansvar eller noe foreldrene må ta ansvar for er avhengig av om dette regnes som en del av opplæringstilbudet eller ikke. Hvilke rettigheter som utløses i disse tilfellene har med om aktiviteten er i regi av skolen eller ikke. For […]
  • 1.11 Hjelpemidler
  • Har ditt barn en funksjonsnedsettelse, kan ofte tekniske hjelpemidler løse praktiske utfordringer i hverdagen. Det finnes hjelpemidler til bruk hjemme og hjelpemidler som kan gjøre det mulig å være i aktivitet, eller fungere i barnehagen, på skolen eller i arbeidslivet. Det finnes også hjelpemidler for å tilrettelegge bolig. Også støtte til bil defineres innenfor NAVs […]
  • 1.12 Medisinering i skoletiden og på SFO/AKS
  • Medisinering En del barn og unge som bruker legemidler i det daglige har behov for bistand til å få tatt legemidlene. Det er i utgangspunktet barnas foreldre som har ansvaret for dette. Når barnet oppholder seg i barnehagen, på skolen eller i SFO har ikke foreldrene mulighet til å gi eleven denne hjelpen. Det er […]
  • 1.13 Ny i Norge?
  • Foreldre som nettopp har kommet til Norge og har barn med funksjonsnedsettelser kan oppleve å ha vansker, blant annet med å orientere seg i det norske byråkratiet. Ikke vær redd for å be om hjelp. Du kan kontakte ansatte i barnehagen, skolen, hos fastlegen eller andre i kommunen. Det er også mulig å ta kontakt […]
  • 1.14 Personer å snakke med
  • I krevende situasjoner er det ofte godt å snakke med andre med andre som har erfart noe tilsvarende. Organisasjonene har ofte «likepersoner», som du gjerne kan kontakte om du trenger noen å snakke med. Likepersoner- hva er det? Likepersonarbeid kjennetegnes av mennesker som har vært eller er i samme livssituasjon, og som henter kunnskap, livserfaring […]
 1. Barneskole
  • 2. Barneskolen
  • Gratulerer, en ny milepæl er nådd. Barnet ditt skal starte på skolen. Du får gleden av å bli kjent med nye foreldre og barnet skal stifte bekjentskap med nye lærere, assistenter og andre elever. Kanskje kan det virke skremmende for noen. Barnehagen var for mange en trygg plass med forutsigbarhet, kjente fjes og høy voksentetthet. […]
 1. Ungdomsskole
  • 3. Ungdomsskole
  • Mange elever må bytte til ny skole når de starter på ungdomsskolen. Nærskoleprinsippet gjelder fortsatt. Start planlegging allerede tidlig i 7. klasse Planlegg Snakk med kontaktlærer om å opprette dialogen med ungdomsskolen for forberedelse til overgangen. Finn ut om ungdomsskolen er godt nok tilrettelagt med tanke på fysisk utforming (Universell utforming) La eleven komme på […]
 1. Videregående skole
  • 4. Videregående skole
  • Alle har rett på tre års videregående opplæring (Oppll §3-1). Men i motsetning til grunnskolen er videregående opplæring ikke obligatorisk. Det er fylkeskommunen som er skoleeier og har ansvar for videregående opplæring. Nå er det eleven selv som bestemmer valg av utdanning fra fylte 15 år, og som er ansvarlig for å søke seg inn […]
 1. Etter videregående
  • 5. Etter videregående
  • Ikke alle får mulighet til å studere videre på høyskoler eller universitet, eller gå direkte over i ordinært arbeidsliv etter videregående opplæring. Derfor er det også her nødvendig å orientere seg om hva som finnes og etterspørre alternativer. I dette kapittelet får du informasjon om noen muligheter som du kan undersøke videre hvis de er […]
Sentrale tema Barneskole Ungdomsskole Videregående skole Etter videregående