Søk
FN-logo

FN-konvensjonen

FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne ble vedtatt i FN i 2006. I 2013 ble den ratifisert i Norge, noe som betyr at Norge har forpliktet seg til å oppfylle rettighetene som konvensjonen inneholder. SAFO har i sitt formål å samarbeide om realisering av FN-konvensjonen. SAFO har laget et fakta-ark om konvensjonen, for å gi en oversikt over hva den er og hvordan den jobbes med. 

CRPD er Funksjonshemmedekonvensjonen

FN-konvensjonen blir omtalt på ulike måter. Ofte blir den kalt CRPD, som er den engelske forkortelsen for Convention on the Rights of Persons With Disabilities. Organisasjonene av funksjonshemmede har begynt å kalle den Funksjonshemmedekonvensjonen, slik at folk skal forstå hva den dreier seg om.

Rapportering

FN har en egen komite som skal påse at land som ratifiserer konvensjonen følger opp sine forpliktelser.Norske myndigheter skal rapportere til CRPD-komiteen minst hvert fjerde år. Myndighetenes første rapport var levert i 2015. Likestillings- og diskrimineringsombudet skrev sin egen rapport til CRPD-komiteen, og det sivile samfunn laget sin alternative rapport(pdf). SAFO deltok i arbeidsgruppen for utarbeidingen av sivilt samfunn sin rapport. SAFO deltok også høsten 2018 på møte med CRPD-komiteen, der vi sammen andre organisasjoner i det sivile samfunn ga innspill om hva vi mener norske myndigheter bør spørres om rundt oppfølging av konvensjonen.

Våren 2019 svarte Norge overfor FN-komiteen på oppfølgingen av konvensjonen. Etter høringen, har CRPD-komiteen kommet med klar kritikk av Norge, formulert som bekymringer og anbefalinger. Dette gjelder generelt, som for eksempel at Norge ikke planlegger å inkorporere konvensjonen i Norsk lov og at tilleggsprotokollen om klagerett ikke er underskrevet. Men komiteen går også inn på mangelfull oppfyllling av de enkelte artiklene, med anbefalinger til Norge. Les hele dokumentet med de avsluttende merknadene her (pdf).

CRPD-komiteen publiserer utdypninger av noen artikler i CRPD. SAFO har fått oversatt en av disse, som omhandler retten til inkluderende utdanning.

Tilleggsprotokollen

En valgfri tilleggsprotokoll om individuell klagerett ble vedtatt og trådte i kraft samtidig som hovedkonvensjonen. Norge har ikke undertegnet tilleggsprotokollen.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er en arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene gjelder alle land, også Norge. Og myndighetene skal også rapportere til FN om hvordan målene oppfylles her. Under noen mål er innbyggere med nedsatt funksjonsevne nevnt spesielt, blant annet under mål om utdanning. I tillegg til CRPD, kan derfor funksjonshemmedes organisasjoner benytte bærekraftsmålene i interessepolitikken for likestilling.

Strategi for arbeid med Funksjonshemmedekonvensjonen

SAFOs arbeid bygger på Funksjonshemmedekonvensjonen, og har laget en egen strategi for arbeidet med å realisere konvensjonen.