Søk

Inkluderende opplæring

Informasjon og tips til foreldre som har barn med funksjonsnedsettelser i skolen.
Sentrale tema
1.1 Hvorfor er inkluderende skole viktig?

1.2 Hva skal du bli når du blir stor?

1.3 Samarbeidet med skolen

1.4 Spesialundervisning og individuell opplæringsplan (IOP)

1.5 Det sosiale

1.6 Skoleskyss

1.6 Skoleskyss

Det er flere grunner til at elever kan ha rett på skoleskyss: Lang skolevei, særlig farlig eller vanskelig skolevei, båttransport, funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom.

Retten til skoleskyss når eleven har funksjonsnedsettelse

Elever som på grunn av funksjonsnedsettelse eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, har rett til dette uavhengig av avstanden mellom hjem og opplæringssted (Oppll § 7-3). Disse elevene vil også ha rett til skyss til og fra skolefritidsordningen (SFO), og rett til skyss før skoledagen er over dersom funksjonsnedsettelsen, skaden eller sykdommen gir behov for det.

Utdanningsdirektoratets rundskriv har utgitt et eget rundskriv (2-2019) om retten til gratis skoleskyss. Der kan du se utdypet forhold rundt skoleskyss. Nedenfor har vi trukket ut noen sentrale områder fra rundskrivet.

Det er ikke rett til skyss til og fra leksehjelp eller i skoleferier.

Elever med to hjem vil ha rett til skyss til og fra begge hjemmene selv om det ene hjemmet ligger i en annen kommune eller i et annet fylke der eleven går på skole.

Skoleskyssen kan organiseres med offentlig transport, eget busstilbud, drosje, privat bil eller båt.

Elever har rett til nødvendig reisefølge og nødvendig tilsyn (oppll. § 7-4).

Enkelte elever med funksjonsnedsettelse kan ha behov for reisefølge for å få benyttet seg av skyssen. De kan også ha behov for reisefølge eller tilsyn før og etter SFO.

Har eleven mulighet til selv å lære seg å komme til å fra skolen, så er det en nyttig kunnskap. Selv om det kan være enkelt å få gratis taxi til døren, så vil nok mange verdsette den friheten som ligger i det å meste å ferdes fritt.

Ansvaret for skoleskyss

Hovedregelen er at fylkeskommunen er ansvarlig for skyssen. De er ansvarlig for all skyss på grunn av lang skolevei, funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom.

Fylkeskommunen har også ansvar for tilsyn og reisefølge for elever i videregående skole. Dersom kommunen innvilger en søknad om å gå på en annen skole enn nærskolen etter opplæringsloven § 8-1, og dette utløser rett til skyss, vil det være kommunen som er ansvarlig for å organisere skyssen. Kommunen vil også være ansvarlig for ekstrakostnader til skyss som følge av vedtak om opplæring på en annen skole. Fylkeskommunen vil kun være ansvarlig for utgiftene de evt. ville hatt dersom eleven fikk opplæring på nærskolen.

Hvordan søke om skyss

Eleven/foreldre må selv søke om skyss. I praksis søker man via skolen. Men kommunen eller fylkeskommunen kan også svare på hvem søknaden skal sendes til.

Det må fremlegges legeattest som sier noe om at skyssen er nødvendig. Legeattesten bør også si noe om eleven er avhengig av egen transport (egen drosje) eller om eleven kan reise i «felles-drosje».

Avgjørelsen av om en elev har rett til skyss er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Den som er ansvarlig for skyssen har ansvar for å fatte et enkeltvedtak i tråd med reglene i forvaltningsloven.

Vedtaket skal gjelde den konkrete eleven det er søkt for, og ikke en gruppe elever. Enkeltvedtak kan klages på.

Ofte stilte spørsmål om skoleskyss

Eleven er innvilget skoleskyss men foreldre har delt foreldrerett der den ene bor i nabokommunen; hvem dekker kostnader for dette?

Dette er omtalt i rundskriv fra Utdanningsdirektoratet:

Kort oppsummert:
Skyssrettighetene til disse elevene i utgangspunktet ikke er begrenset til å gjelde innenfor en kommunes eller fylkeskommunes grenser.

  1. dersom foreldre har delt foreldrerett og elevne bor hos begge foreldre etter en rimelig fast, planlagt og regelmessig ordning har eleven rett til skyss mellom skolen og to hjem.
  2. Dersom elevene bar bor sporadisk/annenhver helg hos den ene forelderen har eleven ikke rett til skyss mellom skolen og to hjem.

Dersom eleven har innvilget skoleskyss (taxi) enten alene eller samkjøring når eleven må ha følge av egen assistent

Eleven har rett til reisefølge dersom han ikke kan reise alene,( oppl. §7-4). Dette må dokumenteres ved legeattset. Kommunen er ansvarlig for reisefølge mens fylkeskommunen er ansvarlig for selve skyssen så her må de to samarbeide.

Kan elev/foreldre "forlange" å få fast/samme sjåfør pga elevens vansker/utfordringer?

Det finnes ingen lovhjemmel for dette og praksisen vil nok variere fra kommune til kommune.

Kommuner og fylkeskommuner er forpliktet til å ha et “forsvarlig system” for skoleskyss, (oppl.§ 7-3)

Ressurser

1.7 Skolefritidsordning/tilsyn før og etter skoletid

1.8 Å klage på vedtak

1.9 Viktige aktører sammen med skolen

1.10 Fysisk trening

1.11 Hjelpemidler

1.12 Medisinering i skoletiden og på SFO/AKS

1.13 Ny i Norge?

1.14 Personer å snakke med

Barneskole Ungdomsskole Videregående skole Etter videregående