Søk
Dame viser liten døvblind gutt en blomst

Døvblindhet

Foto: Sense International

Fakta om døvblindhet

Døvblindhet er en sjelden diagnose, og er en spesielt isolerende funksjonsnedsettelse. Foreningen Norges Døvblinde er medlem i SAFO, og vi har et fakta-ark som kan være opplysende om døvblindhet som funksjonsnedsettelse. 

 

Global rapport om døvblindhet

For første gang er det blitt laget en global rapport om døvblindhet for å dokumentere situasjonen og rettigheter for døvblinde. Rapporten er laget av The World Federation of the Deafblind (WFDB) i samarbeid med Sense International. Foreningen Norges Døvblinde (FNDB) er medlem i WFDB, og har vært viktig aktør i utarbeidelsen av rapporten.

Formålet med rapporten, som inkluderer 22 nasjoner, er å identifisere hva som må gjøres for å styrke arbeidet for demokrati, menneskerettigheter og likestilling, der døvblinde er inkludert. Rapportens målgruppe er både myndigheter og det sivile samfunn.

Oppfølging hvert fjerde år

Arbeidet med rapporten viste at personer med døvblindhet er utelatt selv innenfor den internasjonale bevegelsen av personer med funksjonsnedsettelse, når det gjelder implementering og oppnåelse av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og FNs bærekraftsmål. Rapporten peker på spesifikke områder som danner grunnlag for videre overvåking, for å sikre at døvblinde er inkludert når det gjelder implementering av CRPD og bærekraftsmålene. Ved å følge utviklingen på de spesifikke områdene kan effekten måles gjennom fremtidige undersøkelser. Arbeidet skal følges fram til 2030, med oppdatering hvert fjerde år.

Tre sentrale utfordringer

Rapporten konkluderer med at de tre viktigste utfordringene som må løses er:

  • Universell anerkjennelse av døvblindhet som en unik funksjonsnedsettelse, med særskilte behov.
  • Etablering av offentlig finansierte tolk-ledsagerordninger for å bryte kommunikasjonsbarrierer og sikre tilgang til kommunikasjon og informasjon
  • Videreføring og styrking av tilskudd til døvblindes organisasjoner. Tilskuddene skal brukes til å videreføre forsknings- og overvåkningsarbeidet, bidra til at døvblindes organisasjoner skal kunne etablere og utvikle de nødvendige verktøy for å kunne drive sitt talsmannsarbeid.

Egen funksjonsnedsettelse som trenger anerkjennelse

FNDB forteller: -Kort oppsummert er det viktigste med rapporten at den dokumenterer at døvblindhet er en unik og distinkt funksjonsnedsettelse, med egne unike behov, uten at den er blitt universelt anerkjent som dette. Rapporten viser også at manglende anerkjennelse vanskeliggjør arbeidet med å identifisere og synliggjøre personer med døvblindhet og deres reelle behov, og dermed å etablere gode støttetjenester og tilpassede tilbud. Konsekvensen er økt sannsynlighet for at personer med døvblindhet blir utelatt og ekskludert fra deltagelse i samfunnet.

FNDB har bidratt inn til arbeidet gjennom sitt medlemskap i WFDB, og har fungert som redaksjon og koordinator for arbeidet med rapporten.

Les den globale rapporten: At risk of exclusion from CRPD and SDGs implementation: Inequality and Persons with Deafblindness

Les mer om FN-konvensjonen og FNs bærekraftsmål.