STORTINGSVALGET 2021 – Partiene forbereder seg til 13. september

Nå er det snart Stortingsvalg. Vi er ennå et stykke fra målet om «full deltakelse og likestilling av funksjonshemmede» selv om dette uttalte målet snart et 40 år gammelt. Partiene er nå ferdig med sine første eller andre- utkast til partiprogram. De gir oss en pekepinn på hvor partienes fokus i funksjonshemmede-politikken er. Vi tar utgangspunkt i SAFO sine kjernesaker og gjør en kjapp oppsummering over partienes programutkast.

 

 

 

 

I overkant av 7 måneder er det til vi igjen har Stortingsvalg. Vi er ennå et stykke fra målet om «full deltakelse og likestilling av funksjonshemmede» selv om dette uttalte målet snart et 40 år gammelt.

Partiene er nå ferdig med sine første eller andre- utkast til partiprogram. De gir oss en pekepinn på hvor partienes fokus i funksjonshemmede-politikken er. Vi tar utgangspunkt i SAFO sine kjernesaker og gjør en kjapp oppsummering over partienes programutkast.

SAFO – våre verdier og vårt utgangspunkt

SAFO arbeider for likeverd og likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne og er opptatt av å gjøre FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne til en realitet i Norge. Konvensjonen (CRPD) er vår ledesnor og måleverktøy, og legger grunnlaget for våre prioriteringer.  En overordnet prioritering for oss er at funksjonshemmedekonvensjonen (CRPD) inkluderes i Menneskerettsloven. Dette vil gjøre CRPD til en integrert del av norsk rett, og ved motstrid til norske lover vil funksjonshemmedekonvensjonen ha forrang.

Elever med funksjonsnedsettelse inkluderes ikke i tilstrekkelig grad i skolen. Undersøkelser viser at jo eldre barna/ ungdommene blir, jo mer undervises de i egne grupper og/eller ved såkalte forsterkede skoler. Manglende inkludering bidrar til ekskludering og diskriminering senere i livet. Saken blir ikke bedre av at alt for mange i voksen alder sluses inn i kommunale omsorgsghettoer. Vel plassert i leiligheter i kommunale bofellesskap samles funksjonshemmede i egne områder. Det gjelder ikke minst de som har behov for assistanse og/eller andre kommunale helse og omsorgstjenester.

Våre kjernesaker er med dette som utgangspunkt, i særlig grad knyttet til funksjonshemmedekonvensjonens artikkel 24 som understreker at «partene skal sikre et inkluderende utdanningssystem på alle nivåer», og konvensjonens artikkel 19 som fokuserer på «retten til et fritt og selvstendig liv og til å være en del av samfunnet». I sistnevnte slås blant annet fast at «mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted, og hvor og med hvem de skal bo, på lik linje med andre, og ikke bo i en bestemt boform».

I gjennomgangen av partiprogrammene ser vi blant annet på CRPD, og i hvilken grad partiene ønsker å inkludere konvensjonen i norsk lov, samt hvordan de ser på saker som er viktige knyttet til en inkluderende skole, og selvbestemt boform.

Klikk på logoene til partiene som ligger øverst i saken for å se SAFOs gjennomgang av programmene.

ARKIV
SISTE INNLEGG