HØYRE – Iboende og ukrenkelighet, uavhengig av funksjonsnivå – men ingen CRPD

Høyre ønsker at «alle skal kunne leve frie og selvstendige liv» og vil blant annet være «pådriver for at universell utforming legges til grunn i samfunnsplanleggingen. Dette konkretiserer partiet nærmere ved at det skal settes «krav om universell utforming i anbud der det må til for å realisere målet om et universelt utformet samfunn». Partiet vil også, ved hjelp av «universelt utformede, effektive, digitale og brukerorienterte tjenester, «sikre et godt velferdstilbud til innbyggerne uavhengig av hvor i landet de bor», «sørge for at alle digitale offentlige tjenester er universelt utformet» og «prioritere barnehager, skoler og offentlig transport i arbeidet for et universelt utformet samfunn». Når det gjelder idrett og friluftsliv, løftes ikke universell utforming frem, men partiet understreker at det er et mål at «alle skal kunne delta i idretten lokalt, uavhengig av økonomi eller funksjonsevne». Og at «Idretten er viktig for medmenneskelig kontakt og inkludering, og må være tilgjengelig for alle».

Høyre vil ha flere i jobb og sikre et inkluderende arbeidsliv. Partiet vil «Styrke arbeidet for at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med «hull i CV-en» eller med nedsatt funksjonsevne», «Øke bruken av kvalifiseringsprogrammet for personer med nedsatt arbeids-og inntektsevne», «Foreta en gjennomgang av alle virkemidler i Navs arbeidsmarkedstiltak for å sikre en mer effektiv og målrettet bruk av ressursene», «forbedre tilrettelegging i arbeidslivet for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne» og «se på muligheten for å gi bedrifter en fast kontaktperson i NAV for enklere oppfølging».

SAFO vurderer:

I funksjonshemmede-politikken har Høyres programutkast særlig fokus på inkludering, frihet, selvstendighet og universell utforming samt et arbeidsliv som får flere i jobb. Det er positivt at partiet fokuserer et menneskerettighetsperspektiv gjennom å peke på menneskets iboende ukrenkelighet, uavhengig av funksjonsnivå, men Høyre nevner ikke funksjonshemmedekonvensjonen CRPD med ett ord, verken en intensjon om å sikre oppfølging av konvensjonens rettigheter, eller en plan om å inkludere CRPD i menneskerettsloven.

Når det gjelder arbeidslivet er SAFO fornøyd med partiets klare og konkrete målsetning om at krav om universell utforming må inkluderes i anbud, selv om vi gjerne skulle sett at siste del av formuleringen «der dette må til for å realisere målsetningen om et universelt utformet samfunn» hadde blitt strøket. Krav om universell utforming i anbud bør være selvsagt, uansett. Vi er også fornøyd med partiets prioritering av barnehager, skoler og offentlig transport i arbeidet for et universelt utformet samfunn, men savner fokus på tidsfrister når man planlegger at universell utforming skal være gjennomført. SAFO har gjennom de siste to tiårene bedt om at tidsfrister for universell utforming tas med som krav i forskrifter om universell utforming. Vi mener at Høyres ønske og målsetning om et universelt utformet samfunn vil ta mange tiår å oppnå med mindre sterkere lut benyttes. Vi utfordrer Høyre til å inkludere tidsfrister for universell utforming i sitt partiprogram for perioden 2021-2025.

SAFO savner i programutkastet et større fokus på en inkluderende skole. Komiteen for CRPD-konvensjonen gir tydelige føringer om at det er en inkluderende skole som skal være fokus for at funksjonshemmedes rettigheter på området kan sies å være oppfylt. Om en inkluderende skole sier komiteen at: «det er viktig å være oppmerksom på forskjellene mellom ekskludering, segregering, integrering og inkludering». Og videre sier komiteen at: «Det er segregering når undervisningen av elever og studenter med nedsatt funksjonsevne finner sted i egne lokaler som er utformet eller brukt med sikte på å ta imot mennesker med en eller flere funksjonsnedsettelser, atskilt fra andre uten funksjonsnedsettelse». Komiteen spesifiserer inkludering med at hele systemet må legges om, «med større og mindre endringer i innhold, undervisningsmetoder, tilnærmingsmåter, strukturer og strategier med sikte på å overvinne barrierer og sørge for at alle på det aktuelle alderstrinnet får en undervisning der likeverd og deltakelse står i sentrum, i omgivelser som best ivaretar deres behov og preferanser. Det er ikke inkludering å plassere elever og studenter med nedsatt funksjonsevne i vanlige klasser uten samtidig å foreta strukturelle endringer, for eksempel i organisering, læreplaner og undervisnings- og læringsstrategier». SAFO vil påpeke at en inkluderende skole fører til et inkluderende arbeidsliv, og et inkluderende arbeidsliv er viktig for levekår og livskvalitet.

Det er positivt at Høyre understreker sin intensjon om å styrke arbeidet med at 5 % av nyansatte i staten skal være personer med «hull i CV-en» eller med nedsatt funksjonsevne. At partiet ønsker å gjennomgå og vurdere alle virkemidlene i NAV sine arbeidsmarkedstiltak kan bidra til nødvendig justering og fokus på flere og bedre virkemiddel. Det kan imidlertid fort bli en gjennomgang som fokuserer kostnader av tiltakene heller enn hva som gir gevinster på lengre sikt. Et eksempel på slik kostnadsfokusering er den innskrenkning som i sin tid ble gjort for muligheten til å ta høyere utdanning. Yrkesaktiviteten for funksjonshemmede er halvparten av hva den er for andre, men funksjonshemmede med høy utdanning har større muligheter på arbeidsmarkedet. Vi oppfordrer derfor Høyre til i programmet å fokusere tiltakenes verdi på yrkesaktivitet mer enn kortsiktige kostnadsberegninger.

Vil du lese mer fra Høyre sitt programutkast gå inn på denne linken

Microsoft Word – Førsteutkast – ENDELIG.docx (hoyre.no)

Høyre har planlagt å avholde sitt landsmøte 13. – 16. mai.