Søk

Miljøpartiet de Grønne – CRPD med tilleggsprotokoll og statsfinansiert BPA

MDG vil inkludere Funksjonshemmedekonvensjonen CRPD i Menneskerettsloven, og underskrive tilleggsprotokollen knyttet til CRPD. Dette innebærer at norske borgere i så fall vil få mulighet til å klage brudd på CRPD inn for FNs CRPD-komité.

Miljøpartiet de grønne påpeker at selvbestemmelse og livskvalitet ikke bare handler om tilbudet i helsetjenesten, men også om «å kunne styre hverdagen sin slik en selv vil, og delta i sosiale fellesskap på lik linje med andre». Partiet vil derfor sikre et tilbud om BPA hvor kvaliteten på tilbudet ikke avgjøres av hvor i landet du bor, at «BPA-tilbudet skal være universelt og ikke avgjøres av alder, kjønn eller postadressen til de som trenger ordningen» og at «brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal fullfinansieres av staten».

MDG fokuserer også på universell utforming og annen nødvendig assistanse og tilpassing. De vil at «all ny kollektivtransport som blir kjøpt inn skal oppfylle krav til universell utforming» og at «Kollektivtransport skal være et likeverdig tilbud for ethvert menneske, uavhengig av funksjonsgrad». Videre vil MDG sikre tilstrekkelig «utbygging av boliger som er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne», at naturen skal kunne brukes til lek og utforskning så langt som mulig og at utearealene derfor «skal utformes slik at de er tilrettelagt for alle barn, uansett funksjonsevne» og partiet vil «øke finansiering og utbygging av universelt utformet nærskole slik at alle elver kan gå på skole i sitt nærmiljø». Partiet vil også sikre at «høyere utdanning er universelt uformet, og at tjenester og infrastruktur er lagt til rette for at alle skal kunne delta». Syn og hørsel fokuseres ved at partiet vil «Utvide utdanning og ansettelser innenfor tegnspråk og stimulere til høyere lønnstrinn for tegnspråktolker, samt utbedre løsninger for syns- og hørselshemmede i både private og offentlige bygninger»

I Arbeidslivet vil MDG gjøre tillitsvalgte «i bedre stand til å avdekke og forebygge rasisme og diskriminering, stille krav til universell utforming og aktiv rekruttering av personer med funksjonsnedsettelser». Som flere andre partier vil også MDG jobbe for at «minimum 5% av nye arbeidsplasser» hos offentlige arbeidsgivere skal være for personer med nedsatt funksjonsevne. I tillegg vil partiet forbedre diskrimineringsvernet i Likestillings- og diskrimineringsloven gjennom å «utvide vernet mot diskriminering som følge av manglende universell utforming» i arbeidslivet.

SAFO vurderer:

Vi er svært fornøyd med at MDG i sitt programutkast, har tatt med en intensjon om å inkludere CRPD i Menneskerettsloven. Dette er et viktig grunnlag for å sikre likestilling av funksjonshemmede. Vi ser også svært positivt på at partiet vil inkludere tilleggsprotokollen knyttet til blant annet konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Funksjonshemmede organisasjoner har siden Norges undertegning av CRPD vært opptatt av at norske borgere skal kunne benytte seg av individklageordningen knyttet til konvensjonen når de mener at norsk rett ikke oppfyller konvensjonens krav.

MDG fokuserer også BPA på en måte som tyder på at partiet er inneforstått med at dagens regelverk og praktisering ikke fungerer helt etter intensjonen når det gjelder målsetningen om likestilte og selvbestemte liv for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Statlig finansiering kan bidra til å demme opp mot kommunale forskjeller, men praksis må endres for å sikre større fleksibilitet og selvbestemmelse av de som er avhengig av BPA for å kunne leve likestilte liv.

Partiet har flere gode tiltak om universell utforming og tilpassing i programmet sitt. SAFO vil allikevel utfordre MDG. Funksjonshemmedes organisasjoner de siste årene har vært samstemte i at krav om universell utforming bør sikres gjennom forskrifter med tidsfrister for når universell utforming skal være oppnådd. Vi har sammen prioritert grunnskolene som førsteprioritet for dette målet om har, blant annet med utgangspunkt i «Veikart nærskole 2030», jobbet for å få forskrifter med en tidsfrist i 2030 for universell utforming av alle norske grunnskoler. Vi mener at MDG sitt forslag om økt finansiering til formålet er positivt, men utfordrer partiet til å inkludere en intensjon om å jobbe for forskrifter med tidsfrister for universell utforming – 2030 for grunnskoler, og andre frister på andre områder. Senterpartiet og SV setter i sitt program frist om universell utforming i samfunnet totalt i 2035.

Vi vil også henlede MDG på det faktum at mennesker med funksjonsnedsettelser i dag ikke nødvendigvis har anledning til å velge boform, hvor og med hvem de vil bo, slik CRPD-rettighetene krever. Ny-institusjonalisering i mange kommuner er et faktum, og kommunenes investeringer i store samlokaliserte «omsorgsghettoer» går mer eller mindre under radaren til både Husbanken og mange av landets premissleverandører og beslutningstakere. I tillegg til CRPD ber vi derfor MDG om å inkludere konkrete tiltak for å sikre retten til å bestemme hvor og med hvem man vil bo.

Vi vil også dra frem at mange kommuner satser på segregering av elever med funksjonsnedsettelser i skolen. Manglende universell utforming av skolen, og liten kunnskap eller vilje eller begge deler, om hva som skal til for reell inkludering i skolen fører til at elever med funksjonsnedsettelse plasseres i egne grupper/egne klasser/ egne skoler heller enn å inkluderes med jevnaldrende klassekamerater. Praksis viser at jo eldre elevene blir, jo flere tas ut av ordinær undervisning. I videregående skole beregnes at bare 3 av ti er inkludert[1]. CRPD-komiteen peker på at det er segregering når undervisningen av elever og studenter skjer i egne lokaler spesielt beregnet på elever med funksjonsnedsettelse, adskilt fra andre. Inkludering innebærer at «hele systemet legges om, med større og mindre endringer i innhold, undervisningsmetoder, tilnærmingsmåter, strukturer og strategier med sikte på å overvinne barrierer og sørge for at alle på det aktuelle alderstrinnet får en undervisning der likeverd og deltakelse står i sentrum, i omgivelser som best ivaretar deres behov og preferanser»[2]. SAFO utfordrer MDG til ta med i programmet en målsetning om en inkluderende skole for alle, og tiltak som kan sikre dette.

Vil du lese mer fra MDG sitt programutkast gå inn på denne linken

PROGRAMUTKAST.pdf – Google Disk

MDG har planlagt å avholde sitt landsmøte 25.mars – 28. mars.

[1] Funksjonshemmede unge faller mer og mer utenfor (forskning.no)

[2] Oversettelse_CRPD_Generell_kommentar_nr4_2016_Rett_inkl_utdanning_.pdf (safo.no)