FREMSKRITTSPARTIET – I størst mulig grad, så langt som mulig og BPA

Fremskrittspartiets utkast til partiprogram påpeker at personer med nedsatt funksjonsevne skal «i størst mulig grad få like muligheter til å fungere i samfunnet som alle andre». De vil «legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne i størst mulig grad skal kunne ta utdanning og arbeide slik at den enkelte får realisert sine evner». Partiet vil at kollektivtransporten skal, «så langt det er mulig, tilrettelegges med universell utforming», men «omfanget av reguleringen av kollektivtransporten» skal reduseres.

I størst mulig grad vil Fremskrittspartiet at personer med nedsatt funksjonsevne skal «få like muligheter til å fungere i samfunnet som alle andre», «kunne ta utdanning og arbeide slik at den enkelte får realisert sine evner», og så langt som mulig skal utviklingshemmede «gis like store muligheter til å fungere i samfunnet som andre».

Brukerstyrt personlig assistanse fremmes som et «verktøy for å gi mennesker med funksjonsnedsettelser muligheten til et mest mulig normalt og verdig liv», og Fremskrittspartiet vil «lovfeste BPA som et likestillingsverktøy, organisert under NAV og gjennom overslagsbevilgning». Videre understreker FrP at utviklingshemmede skal ha «samme frihet til å velge boform som andre» og vil at «brukere som har krav på BPA skal kunne kreve egen bolig».

Utviklingshemmede er i særlig fokus i FrP sitt program og partiet vil «foreta en gjennomgang av livssituasjon, levekår og tjenester for ……….utviklingshemmede i Norge» og «ha en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for …. utviklingshemmede». Partiet har også fokus på TT og vil «etablere en nasjonal transportordning (TT) for personer med nedsatt funksjonsevne med stort transportbehov».

SAFO vurderer:

Fremskrittspartiet er tydelig på rettighetsfesting av BPA som et likestillingsverktøy og at ordningen skal administreres gjennom NAV og finansieres ved hjelp av en overslagsbevilgning. Likestllingseffekten av Brukerstyrt personlig assistanse levert i kommunene er redusert fordi mange kommuner raderer ut fleksibiliteten og selvbestemmelsen som i utgangspunktet var en del av ordningen. Et fokus på kostnadsreduksjoner og effektivisering har bidratt til å undergrave hva som i utgangspunktet var målsetningen. Hvis FrPs intensjon med rettighetsfestingen som likestillingsverktøy og finansiering gjennom overslagsbevilgning, er å sikre ordningens opprinnelige intensjon, er dette et veldig godt virkemiddel for å sikre funksjonshemmede selvstendighet, selvbestemmelse og mer likestilling.

Funksjonshemmedekonvensjonen (CRPD) inkluderer også i artikkel 21 en rett til personlig mobilitet, hvor «partene skal treffe effektive tiltak for å sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne en personlig mobilitet som gir størst mulig uavhengighet» blant annet gjennom å «lette den personlige mobiliteten for mennesker med nedsatt funksjonsevne på den måte og på det tidspunkt de velger, til en overkommelig pris». Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT) er et viktig verktøy for likestilt mobilitet for de som ikke kan benytte seg av kollektive transportmidler. Ordningen preges sterkt av fylkeskommunale forskjeller hvor noen har et godt tilbud mens tilbudet for andre er nærmest ikke eksisterende. En nasjonal transportordning kan bidra til å viske ut disse forskjellene og dersom FrP har som utgangspunkt at funksjonshemmede skal ha samme tilgang som andre til å være mobile, kan dette være et godt virkemiddel for mer selvstendighet og likestilling.

En del av partiets formuleringer preges av mer uforpliktende målsetninger (størst mulig grad, så langt som mulig), og bortsett fra når det gjelder BPA og TT-ordningen, relativt få forslag om konkrete tiltak. Unntakene fra denne observasjonen gjelder for gruppen utviklingshemmede, hvor man vil ha opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid og en gjennomgang av livssituasjon, levekår og tjenester, samt rettighetsfesting av rehabilitering og habilitering. SAFO er glad for partiets fokus blant annet på en likestillingsbasert BPA-ordning. Dette betyr mye blant annet for muligheten til å leve og bo selvstendig.

Vi I SAFO savner vi imidlertid målsetninger og konkrete tiltak i FrP sitt programutkast knyttet til det faktum at mange personer med funksjonsnedsettelse i mange kommuner plasseres i såkalte «omsorgsghettoer». Med målsetningen om å effektivisere og kutte kostnader, leier en del kommuner inn konsulenter som skal gi råd i slike «kostnadskutt-prosesser». Flere av disse bruker nærmest «copy-paste» når de turnerer rundt i norske kommuner for å fortelle at et spesielt lukrativt kostnadskutt, er å samlokalisere så mange leiligheter for funksjonshemmede som mulig, og da gjerne i tilknytning til andre omsorgsboliger og kommunalt helsesenter. På tross av anbefalinger fra Husbanken om at «prinsippene om normalisering og integrering skal bli tatt hensyn til ved lokalisering og planlegging», og at boenhetene ikke skal «ha et institusjonsliknende preg», popper den ene institusjonen opp etter den andre.

Vi ønsker oss også mer konkrete mål og tiltak basert på tidsfrister og lovfestede krav om universell utforming og en inkluderende skole. I programutkastet finner vi ikke at FrP er bevisst på i hvor stor grad elever med funksjonsnedsettelse segregeres i den norske skolen. På tross av god inkludering i barnehagen, sluses elevene ut i stadig større grad jo eldre de blir. På videregående skoler er bare tre av ti sammen med sine jevnaldrende klassekamerater. Manglende universell utforming av skolebygg, mangel på nødvendig tilrettelegging og lite fokus på organisering og tiltak som inkluderer alle i den ordinære undervisningen fører til segregering og ekskludering. Inkludering i skolen bidrar til inkludering i arbeidslivet og samfunnet generelt. Vi oppfordrer FrP til klare mål om inkludering av funksjonshemmede i skolen, større fokus på nødvendige tiltak for å oppnå dette målet.

Til slutt vil vi også kommentere at FrP fremdeles benytter seg av den utdaterte varianten «psykisk utviklingshemmede» når gruppen utviklingshemmede skal adresseres. Vi foreslår at en eventuell redaksjonskomité på dette området oppgraderer begrepsbruken.

Vil du lese mer fra FrP sitt programutkast gå inn på denne linken

Vil forenkle Norge – FrP

FrP har planlagt å avholde sitt landsmøte i starten på mai.