Søk

ARBEIDERPARTIET – Gode intensjoner

Arbeiderpartiet er opptatt av et «åpent og inkluderende arbeidsliv for «folk med nedsatt funksjonsevne og helsemessige utfordringer». Partiet vil at «statlig og kommunal sektor skal forplikte seg til å inkludere flere mennesker med nedsatt funksjonsevne». Økt likestilling og bedre universell utforming er visjonen for den norske skolen – noe som betyr at skolen må være «tilpasset og reelt tilgjengelig for alle elever, uansett hvem de er, og hvilke behov de har». Om skolen rent konkret sier AP at «den skal være tilpasset og reelt tilgjengelig for alle elever, uansett hvem de er, og hvilke behov de har» og videre at «for mange elever opplever at verken bygningsmasse, hjelpemidler eller undervisning er tilpasset dem» og partiet uttrykker videre om skolen at «En skole for alle må være universelt utformet, og skolen må ha kunnskap om de ulike elvenes behov, slik at barna kan lede, lære og utvikle seg i trygge rammer». Som tiltak under kapitlet «Økt likestilling og bedre universell utforming» (i skolen), fokuserer AP på å «sette rådgivningstjenesten i stand til å gi bedre veiledning til elever med funksjonsnedsettelser» og «kreve at pensum er lettlest og foreligger på punktskrift, og at det er tilgjengelig for døvblinde». Arbeiderpartiet har et mål om at vi «skal ha et universelt utformet og tilgjengelig samfunn slik at alle kan delta» og «Brukerstyrt personlig assistanse» er et viktig verktøy for å sikre alle mennesker deltakelse og likestilling i samfunnet». Partiet vil derfor sørge for at «ordningen og finansieringen av BPA gir et best mulig universelt tilbud til de som trenger og ønsker det i alle kommuner». Videre vil Arbeiderpartiet jobbe for at «mennesker med funksjonsnedsettelser skal oppnå sine fulle rettigheter til deltakelse på alle samfunnets arenaer på linje med alle andre, ved å sikre at FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) realiseres i alle deler av offentlig sektor» og de vil «bygge ned samfunnsbarrierer som står i veien for denne realiseringen, og slik bidra til større synliggjøring, likestilling og livskvalitet for denne gruppen». Som et virkemiddel for å fremme CRPD vil partiet «utrede hvordan FN-konvensjonene for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) kan innlemmes i den norske menneskerettighetsloven.

SAFO vurderer:

SAFO er fornøyd med at Arbeiderpartiet er opptatt av universell utforming og økt likestilling, og at den skal være tilpasset og reelt tilgjengelig for alle elever. Vi ser positivt på at partiet ser på BPA som et likestillingsverktøy og at de vil sørge for ordning og finansiering som gir et best mulig universelt tilbud til de som trenger det. Arbeiderpartiet skriver i sitt programutkast at de vil utrede hvordan CRPD kan innlemmes i norsk lov. Dette er lovende, men enda bedre er det at det nå ser ut til at programkomiteen vil revidere dette punktet slik at det gjøres enda med forpliktende. Partiet konkluderer nå med at de er for lovfesting av CRPD i Menneskerettsloven, og vil stemme for dette når Stortinget skal behandle et slikt forslag i mars 2021. Vi klapper for CRPD inn i Menneskerettsloven, men skulle også gjerne ha sett noen mer forpliktende formuleringer og konkrete tiltak på enkelte områder. Vi har hatt pålegg om tilgjengelighet til offentlige bygg og uteområder siden midten av 70-tallet. Fremdeles, etter 50 år, sitter vi med en stor portefølje av utilgjengelige fysiske offentlige omgivelser. Det er på tide med tidsfrister for når Norge skal være universelt utformet. Vi utfordrer Arbeiderpartiet til å ta inn tidsfrister i sitt program for perioden 2021-2025. Fleksibiliteten og selvbestemmelsen i ordningen med Brukerstyrt personlig assistanse reduseres gjennom at en del kommuner gir stadig mer rigide rammer og mindre rom for selvbestemmelse. Konkrete tiltak og målsetninger i Arbeiderpartiets program ville vært et viktig virkemiddel for å øke effekten av BPA for å oppnå mer likestilling av funksjonshemmede. I kapitlet om skole, inkluderer partiet mange gode tiltak som i sum kan bidra positivt, og det understrekes at «Ingen barn skal oppleve å stå utenfor fellesskapet». Det ser imidlertid ikke ut til at partiet i programutkastet tar innover seg at segregering av funksjonshemmede foregår i alt for stor grad i norsk skole, og jo mer jo høyere opp i trinnene man kommer. Jan Tøssebro fra NTNU, som ledet et stort forskningsprosjekt om funksjonshemmede unges levekår sier følgende: «De færreste går i en ordinær skoleklasse i videregående. Bare tre av ti er sammen med sine jevnaldrende klassekamerater mot slutten av skoleløpet». Jo eldre elever med funksjonsnedsettelse blir, og dette gjelder i særlig grad, (men ikke bare), utviklingshemmede, jo flere sluses ut av ordinær undervsining og samvær med klassekamerater. Denne situasjonen er ikke adressert i AP sitt programutkast. Arbeiderpartiet understreker at BPA er et viktig verktøy for å sikre alle mennesker deltakelse og likestilling i samfunnet. BPA er i dag under stadig press i flere kommuner. Krav om effektivisering og kostnadsbegrensninger har gjort at en rekke kommuner har innskrenket fleksibiliteten og selvbestemmelsen i ordningen. Dette, sammen med bygging av stadig større enheter av samlokaliserte boliger bidrar for mange funksjonshemmede til mindre mulighet til å velge boform, hvem man vil bo med, og hvor. Vi savner konkrete mer konkrete tiltak for å sikre at BPA forblir et likestillingsverktøy og at mennesker med funksjonsnedsettelser sluses inn i «nye institusjoner». Vil du lese mer fra AP sitt programutkast gå inn på denne linken Utkast partiprogram 2021-2025 (cloudinary.com) Arbeiderpartiet har planlagt å avholde sitt landsmøte i helgen 16. – 18. april