SV – CRPD inn i Menneskerettsloven, universell utforming innen 2035

Sosialistisk Venstreparti vil at Funksjonshemmedekonvensjonen CRPD skal inkluderes i Menneskerettsloven. Partiet vil arbeide for å endre tvangslovene i helse- og omsorgsvirksomheten og erstatte vergemålsloven med en lov «som gir rett til hjelp for å treffe beslutninger i samsvar med egne preferanser og egen vilje slik at lovverket på disse områdene blir i samsvar med CRPD.

SV fokuserer blant annet universell utforming og tilrettelegging. Mer generelt uttrykker partiet at «All infrastruktur og offentlige rom skal være tilgjengelige for personer med funksjonsnedsettelser. SV vil ha et inkluderende arbeidsliv, tilpasset opplæring for barn og unge, og sikre at alle får den tilrettelegging, bistand, hjelpemidler og oppfølging de trenger for å leve liv i tråd med egne ønsker og verdier» og partiet har en konkret målsetting om «at Norge skal være universelt utformet innen 2035». I tilknytning til «Scenekunst, kulturarv og lyd og bilde» vil SV «sikre «økt tilgjengelighet gjennom teksting og universell utforming» og partiet vi føre en arealpolitikk som reduserer transportbehovet…………..og videre «sikrer universell utforming». Når det gjelder bolig vil partiet «legge til rette for at eldre kan bo hjemme og opprettholde et aktivt og selvstendig liv gjennom universelt utformede omgivelser og utbedring av eksisterende boligmasse» og de vil «Endre regelverket slik at alle nybygg skal være universelt utformet», og styrke tilskuddet installere heis i eksisterende bygningsmasse og til å gjøre boliger universelt utformet.

Brukerstyrt personlig assistanse står også på dagsorden i SV sitt partiprogram. Partiet vil «at personer som har rett på brukerstyrt personlig assistanse (        ) skal få dekket det gjennom folketrygden og ikke være avhengig av kommunens økonomi» og at «helsehjelp må inngå i BPA-ordningen». SV er også blant de partiene som understreker «at mennesker med utviklingshemning sikres frihet, selvbestemmelse og deltakelse i samfunn og arbeidsliv» og «at også personer med funksjonsvariasjon skal kunne bestemme selv hvor og med hvem de vil bo. SV vil stoppe institusjonalisering og bygging av store samlokaliserte boligtilbud», og de vil sikre at «også mennesker med trygdeytelser kan ha råd til et godt liv og å kunne bo i en nøktern bolig».

Skolefokuset i programutkastet til SV inkluderer spesialpedagogiske tiltak, hjelpemidler, punktskrift, tegnspråk og alternativ og supplerende kommunikasjon. Dette konkretiseres som følger: «sørge for at alle barn og unge som har rett på spesialpedagogisk tiltak og hjelpemidler får det og at de blir tilstrekkelig fulgt opp gjennom hele utdanningsløpet» og «at elever som trenger å bruke punktskrift, tegnspråk og alternativ- og supplerende kommunikasjon må ha fullgod rett på opplæring, undervisningsmateriell og mulighet til å kommunisere med sitt språk i skolen» Det understrekes også at partiet vil «styrke hjelpemiddelformidlingen og opprettholde den som en del av folketrygden for å sørge for at alle har likeverdig tilgang til hjelpemidler»

SAFO vurderer:

VI er fornøyd med at SV ønsker å sikre at CRPD inkluderes i Menneskerettsloven. Det er også positivt at SV fokuserer flere problemområder i lovverket som tvang i helse- og omsorgslovene og vergemålslovens trussel mot selvbestemmelsen til de gruppene som har størst vansker med å utnytte sine rettigheter. Dette er helt i pakt med CRPD og problemstillinger som har vært fokusert i mange år, uten at man har gjennomført de nødvendige endringene i lovverket. Positivt er det også at SV er et av de partiene som fokuserer at personer med funksjonsnedsettelse selv skal kunne bestemme «hvor og med hvem de vil bo». SAFO er også svært fornøyd med at partiet konkretiserer at de «vil stoppe institusjonalisering og bygging av store samlokaliserte boligtilbud». Flere partier påpeker funksjonshemmedes rett til å velge boform, hvor og med hvem de vil bo, men SV er eneste partiet som trekker frem og sier spesifikt at partiet vi stoppe byggingen av de store samlokaliserte botilbudene.

En god BPA-ordning er svært viktig for mange mennesker med funksjonsnedsettelser dersom man skal bo og leve et selvstendig liv. SV vil at folketrygden skal dekke BPA, slik at den enkelte som har behov for ordningen ikke skal være avhengig av sin kommunes økonomi. Statelig finansiering er en fordel dersom man samtidig sikrer at BPA-ordningens intensjon med fleksibilitet og mulighet til selvstendig livsførsel ligger fast, og at brukeren av ordningen selv får bestemme hvem, hva, hvor og når. BPA-ordningen er under press flere steder, og SAFO mener at en presisering i SV sitt program ville vært ønskelig.

SV inkluderer i programutkastet et fokus på tolk, punktskrift, tegnspråk, alternativ og supplerende kommunikasjon, spesialpedagogiske tiltak og hjelpemidler i skolen. Alt er viktige tiltak og nødvendige for å legge til rette for at elever med funksjonsnedsettelse skal dra nytte av skolen og undervisningen. SAFO er i tillegg opptatt av en inkluderende skole. CRPD beskriver hvordan en slik skole er. Blant annet understreker man at «det ikke er inkludering å plassere elever og studenter med nedsatt funksjonsevne i vanlige klasser uten samtidig å foreta strukturelle endringer, for eksempel i organisering, læreplaner og undervisnings- og læringsstrategier». En annen ting som utdypes er segregering. «Det er segregering når undervisningen av elever og studenter med nedsatt funksjonsevne finner sted i egne lokaler som er utformet eller brukt med sikte på å ta imot med en eller flere funksjonsnedsettelser, atskilt fra andre uten funksjonsnedsettelse». Segregering skjer i dagens skole. Barna er stort sett inkludert i barnehagen, men jo eldre man blir jo flere opplever segregert undervisning. I Videregående skole er «bare tre av ti sammen med sine jevnaldrende klassekamerater». I SAFO savner vi dette fokuset. Dette gjelder riktignok ikke bare i SV sitt programutkast, men i alle programutkastene til Stortingets ni partier. Vi utfordrer SV til å ta med i programmet sitt, en målsetning om en inkluderende skole, og tiltak som i enda større grad kan bidra til dette.

Vil du lese mer fra SV sitt programutkast gå inn på denne linken

Sak-2-SVLM21-Landsstyrets-forslag-til-arbeidsprogram-2021-2025.pdf

SV har planlagt å avholde sitt landsmøte 23. – 25. april