Søk

VENSTRE – CRPD inn i loven, Assistanse skal være brukerstyrt

For Venstre «handler det ikke om helsehjelp, men om likestilling, likeverd og en rettighetsfestet frihet til å bestemme over eget liv. Derfor vil vi (Venstre) ta FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i menneskerettsloven».

Partiet understreker at personer med funksjonsnedsettelser «selv bestemmer over egen hverdag, også over den praktiske hjelpen de får. Alle sider ved assistansen skal være brukerstyrt». Venstre skriver i programutkastet at «Brukerstyrtpersonlig assistent (BPA), tolketjeneste, digital og fysisk tilrettelegging er avgjørende for at alle kan delta.» og at man derfor vil at «alle som har rett til BPA, skal få tilstrekkelig antall assistenttimer og selv bestemme hva den støtten skal innebære. Brukerne skal være sjefen». Videre sier programutkastet at «Derfor vil vi at familie eller nærstående skal kunne lede assistanseordningen på vegne av eller i samråd med den med funksjonsvariasjon selv. Det samme gjelder i samfunnslivet. Vi vil derfor at personer med funksjonsnedsettelse skal kunne delta aktivt i utformingen av tilbud, tjenester, lovgivning og politikk som berører deres hverdag».

Venstre vil satse på tegnspråk i lærerutdanningene, slik at flere skoler kan tilbud et godt tegnspråkbasert undervisningsopplegg. Dette skal ikke bare gjelde for lærere, men tegnspråk skal også gis som valgfag i skolen. Som flere andre partier, vil Venstre sikre inkludering av personer med funksjonsnedsettelser og/eller «hull i CV-en» og ønsker at flere skal få jobbmulighet i det offentlige.

 

SAFO vurderer:

Klar tale her. Venstre vil ha CRPD inn i menneskerettsloven. Partiet er også konkrete og klare når det gjelder Brukerstyrt personlig assistanse. Den som har behov for assistanse skal selv bestemme. Alt skal være brukerstyrt og man skal tilgodesees med tilstrekkelig antall timer og hva timene skal brukes til. Tolketjenester og digital og fysisk tilrettelegging inkluderes også i verktøykassen for inkludering, selvstendighet, selvbestemmelse og likestilling. Dette er positivt og svært viktige virkemidler. Vi savner imidlertid konkretisering av inkludering i skolen, og at funksjonshemmede skal ha mulighet til å velge boform, bosted og med hvem man vil bo. Selv om dette inkluderes i CRPD, er det viktige å planlegge veien og tidshorisontene. Og selv om Venstre påpeker at «Universell utforming sikrer frihet og muligheter for alle», savner vi de mer konkrete tiltakene. Hvordan vil Venstre oppnå et samfunn med universell utforming, og når planlegger de å være i mål. Et godt utgangspunkt for likestilling og selvbestemmelse, men SAFO ser gjerne at programutkastet finslipes.

Vil du lese mer fra Venstre sitt programutkast gå inn på denne linken

Venstre_Programutkast2v2_10des20.pdf

Venstre har planlagt å avholde sitt landsmøte 9. – 11. mai.