Siste nytt

Rundskriv U-10/2003 – Handlingsplanen for funksjonshemmede 1998 – 2002

Stortingsmelding nr. 8 (1998-99)Om handlingsplan for funksjonshemmede 1998 – 2001,senere forlenget ut 2002, har som overordnet mål full deltaking og likestilling. Den er et ledd i oppfølgingen av FNs standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemning. Dette er den tredje handlingsplanperioden siden 1990.