Statsbudsjettet 2024

Statsbudsjettet 2024; Funksjonshemmede – diskriminert og nedprioritert

Heller ikke i år finner vår sittende Regjering rom for å prioritere de av våre borgere som er funksjonshindret som følge av samfunnets barrierer og manglende tilrettelegging. Økningen i VTA-plasser er et unntak, men likestillingen av våre grupper fordrer så uendelig mye mer.

Det burde ikke overraske eller forundre. Funksjonshemmede har sjelden eller aldri vært blant de av diskriminerte grupper som prioriteres. Muligens må vi helt tilbake til Ansvarsreformen på 90-tallet der en sittende Regjering virkelig tok grep og sikret lovverk og finanser for funksjonshemmedes grunnleggende menneskerettigheter og bidro til effektive prioriteringer. Utviklingshemmede skulle ut av institusjon og inn i egne boliger. De skulle leve selvstendige liv i egne kommuner.

Etter det er de store reformenes tid forbi.  Funksjonshemmedes selvstendige liv begrenses av en boligboligpolitikk som bidrar til at funksjonshemmede plasseres i nye institusjoner, manglende mulighet til selvstendig liv fordi assistanse, tilrettelegging og hjelpemidler mangler, redusert og vanskelig hverdag på grunn av lave inntekter og høye kostnader og et utestengende samfunn på grunn av fysiske barrierer og holdningsmessig utestenging. Dagens statsbudsjett gir ikke grunn til optimisme.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og andre kommunale assistansetjenester

Tolke- og ledsagertjenester – grunnleggende verktøy for inkludering av personer med døvblindhet

Aktivitetshjelpemidler – Innstramming for personer eldre enn 26 år

Funksjonshemmedes organisasjoner underreguleres

Utenforskap i barnehage og skole gir diskriminering i Arbeidslivet – Fremdeles ingen satsning på «Veikart universelt utformet nærskole 2030»

Funksjonshemmedes menneskerettigheter slår fast retten til et selvstendig liv – til å leve og bo der man vil

ARKIV
SISTE INNLEGG