Søk

Funksjonshemmedes menneskerettigheter slår fast retten til et selvstendig liv – til å leve og bo der man vil

Stadig flere kommuner satser på store samlokaliseringer av boliger som øremerkes funksjonshemmede. Veien til tidligere tiders institusjoner for funksjonshemmede er stadig kortere, og i flere kommuner institusjonaliseringen av funksjonshemmede så å si komplett. Regjeringen velger også i dette budsjettet å lukke øynene, det vil si den påpeker sin målsetning om at funksjonshindrede på lik linje med andre skal kunne velge hvor og hvordan de vil bo. Oppfølgingen derimot, overlater de til en ny stortingsmelding om «Ein heilskapleg bustadpolitikk».

Artikkel 19 slår fast at «mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted, og hvor og med hvem de skal bo, på lik linje med andre, og ikke bo i en bestemt boform».

CRPD-komiteen (FN-komiteen som overvåker at Norge og andre land oppfyller funksjonshemmedes menneskerettigheter) er bekymret for at Norge mangler en handlingsplan for nedbygging av institusjoner for funksjonshemmede, med klare tidsfrister og budsjett, samt for Norges utilstrekkelige innsats for å bevilge ressurser til å utvikle støttetjenester, spesielt til brukerstyrt personlig assistanse. Komiteen anbefaler Norge å lage en slik plan, samt at ressursene flyttes fra institusjoner til samfunnsbaserte tjenester og øke tilgjengeligheten til personlig assistanse.

Skal vi sikre likestillings og et selvstendig liv, må vi også bidra til god kvalitet på nødvendige tjenester. Det handler ikke bare om helsefaglig kvalitet.  Det handler også om livskvalitet og selvbestemmelse. Funksjonshemmedes selvbestemmelse og selvstendighet reduseres når man tvinges inn i store og institusjonslignende enheter/bofellesskap. Personer som får gode assistanseordninger i form av Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i et selvvalgt hjem, trives bedre. Dette bidrar ofte til redusert bruk av tvang og makt. Det er også verdt å merke seg assistanse i BPA-ordningen ikke krever helsefaglig kompetanse med mindre helsetjenester er inkludert i ordningen. I mange av disse ordningene vil man derfor ikke legge beslag på utdannet helsepersonell.

SAFO vil be Stortinget om følgende i sin høringsrunde om statsbudsjettet på Stortinget:

At staten, sammen med norske kommuner, innen 2030, skal sikre funksjonshemmede reell rett til å velge hvor man vil bo, og med hvem man vil bo. Dette vil innebære:

  • Å sikre finansiering som kan bidra til at unge funksjonshemmede får tilgang på en god bolig i et inkluderende bomiljø. Funksjonshemmedes organisasjoner må tas med i prosessen for å tilpasse egnede finansieringsformer.
  • En tydeliggjøring i regelverket om at kommuner som velger å bygge samlokaliserte enheter med mer enn 6 enheter, ikke vil få innvilget lån eller tilskudd via Husbanken.
ARKIV
SISTE INNLEGG