Søk

Statsbudsjettet 2024 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og andre kommunale assistansetjenester

Funksjonshindres organisasjoner har i flere tiår kjempet for likeverdige og gode assistansetjenester. «Selvstyrt er velstyrt» er navnet på en offentlig utredning som ble levert til Regjeringen i desember 2021. Utvalget var delt, men allikevel enige om at viktige ting måtte forbedres. Nå – nesten to år senere, gir Regjeringen ingen signaler i statsbudsjettet for 2024, om når den har tenkt å følge opp Stortingets pålegg om en stortingsmelding. 

BPA var opprinnelig tenkt som et verktøy for likestilling med fleksibilitet og mulighet til selv å bestemme hvor, til hva, når assistansen skal ytes og hvem man ønsker som skal yte assistansen. I stadig flere kommuner har fleksibilitet og selvbestemmelse forsvunnet og verktøyet for selvstendighet og likestilling er mer eller mindre rasert.

BPA-utvalgets innstilling fra 2021, inkluderte en rekke forslag til hvordan ordningen kan gjøres om til et likestillingsverktøy for funksjonshindrede. Organisasjonene av funksjonshindrede var samstemte i sine tilbakemeldinger om utvalgets utredning. Etter høringsfristen om utredningen sommeren 2022 har lite skjedd. Regjeringen har sittet «helt stille i båten». Stortinget gjorde et anmodningsvedtak i juni i år hvor de ba Regjeringen om å komme tilbake med en stortingsmelding om BPA-ordningen basert på utredningen. Forslaget til statsbudsjett gir ingen signaler om målsetning eller tidshorisont. BPA nevnes to ganger i Helse- og Omsorgsdepartementets budsjettproposisjon. To av disse er en referanse til Stortingets vedtak i juni.

Manglende tilgang til gode assistansetjenester er ikke bare en begrensning for de som mottar eller kan motta BPA. Også andre kommunale assistansetjenester begrenses i omfang og kvalitet av kommunale lovbrudd og begrenset kommunal finansiering. Alt for mange med behov for kommunale omsorgstjenester plasseres i boliger som til forveksling ligner institusjoner. De store leilighetskompleksene utstyres med personalbase og fellestjenester, uten at tjenestemottakerne får sine behov individuelt vurdert slik som loven krever.

Funksjonshemmedes menneskerettigheter inkluderer retten til et selvstendig liv. Mangelen på en kvalitetsmessig god BPA og/eller andre tilfredsstillende assistansetjenester, reduserer mange funksjonshemmedes mulighet til et selvstendig og likestilt liv. Nå må Regjeringen på banen umiddelbart.

SAFO vil be Stortinget om følgende i sin høringsrunde om statsbudsjettet på Stortinget:

  • Stortinget må sette av tilstrekkelig midler for å sikre at funksjonshemmede kan motta BPA og andre aktuelle assistansetjenester i tilstrekkelig omfang og av god kvalitet, slik at funksjonshemmede sikres mulighet til full deltakelse og likestilling på alle livets områder. Den enkelte må sikres individuell vurdering av tjenestebehov.
ARKIV
SISTE INNLEGG