Tilrettelagte sykler

Statsbudsjettet 2024 – Aktivitetshjelpemidler – Innstramming for personer eldre enn 26 år

Regjeringen prioriterer ikke funksjonshemmedes folkehelse. Aktivitet som forebyggende tiltak for funksjonshemmede er en begrenset mulighet fordi tilgangen til aktivitetshjelpemidler for voksne over 26 år er dårlig. Årets statsbudsjett endrer ikke dette. Økningen i rammebevilgningen er på 5,5%. Dersom vi tar utgangspunkt i at Konsumprisindeksen er økt med 4,8% fra august i fjor til august i år – og at den er beregnet til å øke med ytterligere 3,8 % for 2024 – innebærer dette en realnedgang i rammebevilgningen.

I folkehelsepolitikken er forebygging et vesentlig virkemiddel og utjevning av sosiale forskjeller et prioritert mål.

Rammen for Aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år har i løpet av de seneste årene vært brukt opp lenge før årsskiftet, noe som viser at behovet er langt over hva som hvert år har vært avsatt over statsbudsjettene. I år var midlene oppbrukt allerede i februar.

SAFO og ikke minst SAFOs medlemsorganisasjon NHF, har opp igjennom årene kjempet for god tilgang til aktivitetshjelpemidler for alle. For mange funksjonshemmede er dette et helt nødvendig verktøy for å kunne være i aktivitet. Funksjonshemmede som gruppe har dårligere økonomi og kortere utdanning enn andre. Dette er kjennetegn for de som ligger nederst på stigen over sosiale helseforskjeller i Norge. Dersom Regjeringen mener alvor med å utjevne helseforskjellene og sikre folkehelse også for funksjonshemmede, må tilgangen til aktivitetshjelpemidler for alle, også for de over 26 år, bedres.

Regjeringen tar ikke innover seg at aktivitetshjelpemidler er sørgelig underfinansiert. I stedet forsøker den å finne frem til alternative finansieringskilder for aktivitetshjelpemidler. Økte egenandeler blir konklusjonen. SAFO forstår Regjeringens fokus på økt gjenbruk av aktivitetshjelpemidler. Vi vil imidlertid understreke at en slik ordning for mange vil redusere nytten av et aktivitetshjelpemiddel. En gjenbruksordning gir ingen mulighet for spesialtilpassing av hjelpemidlet – noe som for mange er helt nødvendig. Skal en slik ordning fungere, må det være opp til den enkelte å vurdere om gjenbruk av et aktivitetshjelpemiddel vil fylle tiltenkt funksjon for det enkelte individet.

For de som kan ha nytte av gjenbruk, støtter vi Regjeringens forslag til reduksjon av egenandel på brukte aktivitetshjelpemidler. Vi er imidlertid svært kritiske til økningen som foreslås på nye aktivitetshjelpemidler. Vi ser at dersom et brukt hjelpemiddel kan gjøre nytten, vil det være et insitament med vesentlig lavere egenandel for det brukte hjelpemiddelet. Imidlertid er behovene individuelle og det vil for mange ikke være hensiktsmessig med et brukt hjelpemiddel.  Vi må derfor passe på at ikke størrelsen på egenandel for nye aktivitetshjelpemidler begrenser tilgangen for den enkelte.

SAFO støtter heller ikke at forskriften hjemles i Stortingets årlige budsjettvedtak og ikke i folketrygdloven. En slik forskriftsendring vil redusere forutsigbarheten på området.

 

SAFO vil be Stortinget om følgende i sin høringsrunde på Stortinget:

  • At rammebeløpet for aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år, dobles.
  • At egenandelen for nye aktivitetshjelpemidler ikke økes
  • At funksjonshindrede ikke rammes med enda flere egenandeler. Regjeringens forslag til egenandel på reparasjon av aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år må skrotes.
ARKIV
SISTE INNLEGG