Siste nytt

Rapporten fra SAFO konferansen 2007 er klar

Rapporten har blitt ett dokument som kan kan brukes som et oppslagsverk for brukermedvirkning. Den tar for seg brukermedvirkning på systemnivå, og utfordringer som følger med det systemet vi har i dag.

Rundskriv U-10/2003 – Handlingsplanen for funksjonshemmede 1998 – 2002

Stortingsmelding nr. 8 (1998-99)Om handlingsplan for funksjonshemmede 1998 – 2001,senere forlenget ut 2002, har som overordnet mål full deltaking og likestilling. Den er et ledd i oppfølgingen av FNs standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemning. Dette er den tredje handlingsplanperioden siden 1990.