Søk
En idrett

SAFO bidro- Idrettstinget vedtok, og nå leverer Norsk Idrettsforbund

Sammen med Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund, FFO og Unge Funksjonshemmede, rettet SAFO en henvendelse til Idrettstinget i oktober i fjor. Vi ba om en «tydelig satsning for likestilling og økt prioritering av paraidretten i fremtiden». Idrettstinget vedtok å utarbeide «en offensiv plan for hvordan idrettstilbudet for mennesker med utviklingshemming kan forbedres». Blant annet ble det presisert at det skulle utarbeides en forpliktende strategi og handlingsplan for hvordan idretts- og arrangements tilbud nasjonalt og internasjonalt kan forbedres. Den 13. januar ble strategien lansert.

SAFO er stolt av og glad for å ha bidratt med et initiativ ovenfor Norsk Idrettsforbund med mål å  bidra til at paraidretten i større grad likestilles med bredde- og toppidrett. I dag ser vi resultatet i form av en strategi for et paradigmeskifte for likestilling i idretten. «En idrett – like muligheter» er navnet, og strategien har syv satsningsområder som skal virke godt hver for seg, men som sammen er ment som et kraftfullt verktøy for å løfte paraidretten som en likestilt del av norsk idrett.  Syv satsningsområder består strategien av, og disse listes som følger:

  1. Breddeidrett, med mål om å tilrettelegge, rekruttere, forankre paraidrett i NIF planverk, og styrke rammebetingelsene for paraidretten.
  2. Toppidrett, med mål om å prioritere og styrke rammebetingelsene, utvikle paratoppidretten med samme rammebetingelser som toppidretten ellers, og skape flere arenaer for deling og tilgjengeliggjøring
  3. Kompetanse, men mål å inkludere kunnskap om paraidrett som en obligatorisk del av all utdanning, ha parakompetanse lett tilgjengelig, flere ansatte med kompetanse på paraidrett, erfaringsutveksling og kompetanseoverføring
  4. Kommunikasjon, med mål om å i større grad sette paraidrett på agenda, inkludere og likestille paraidrett, identifisere og synliggjøre flere profiler
  5. Anlegg, med mål å bedre anleggsfinansiering slik at anleggene tar hensyn til paraidrettens behov. Dette skal forankres i anleggspolitiske dokumenter
  6. Tegnspråktolk og ledsagerordninger, med mål å styrke ordninger for tegnspråktolk, aktivitetshjelpemidler, transport og rekrutteringsutstyr.
  7. Partnerskap og samarbeidsaktører, med mål å inngå langsiktige partnerskap for forutsigbare rammevilkår for paraidrett, senke terskel for deltakelse i paraidrett, søke kontinuerlig læring, innovasjon og utvikling for paraidrett.

SAFO vil fortsette sin kommunikasjon med idretts-Norge, og ønsker NIF lykke til med gjennomføringen av strategien.

 

 

ARKIV
SISTE INNLEGG