Søk
Selvstyrt er velstyrt

En ny lov om brukerstyrt personlig assistanse

Torsdag, den 16. desember klokken 10.00, overleverte BPA-utvalget sin NOU – offentlige utredning til statsråd Kjerkol. «Jeg skulle gjerne ha sett at vi kunne ha overlevert til helseministeren våre enstemmige råd», sier SAFOs representant i utvalget og styremedlem i SAFO Tove- Linnea Brandvik. «Dessverre var det umulig å få til. Vårt utvalg overleverer en utredning med flere forslag til løsninger».

BPA-utvalgets mandat var å utrede BPA-ordningen som verktøy for å sikre likestilling og samfunnsdeltakelse for funksjonshemmede med assistansebehov. Det var en forutsetning at BPA fremdeles skulle løses på samme forvaltningsnivå som i dag – det vil si i kommunene.

Når det gjaldt spørsmålet om hvor BPA skulle hjemles delte utvalget seg i tre mindretall på 6, 4 og 3 medlemmer. De 4 medlemmene med egenerfaring med BPA ønsker seg en egen lov om BPA – og at BPA følgelig flyttes ut av helse- og omsorgslovgivningen. «BPA er et likestillingsverktøy og ikke en del av helse- og omsorgstjenestene» sier Brandvik. «Det har det vært for oss funksjonshemmede helt siden vi for 30 år siden etablerte ordningen».

Utredningen er omfattende med mange forslag og mye juss. I SAFO må vi ta noe tid for å gjennomgå utredningen i sin helhet. Det er en utredning med dissens. Vi forventer at dissensene ikke blir benyttet som påskudd fra politisk hold til å ikke fremme en lov med et innhold som gjør ordningen til det likestillingsverktøyet det er. I SAFO er vi opptatt av at BPA-ordningen skal:

 • baserer på funksjonshemmedes menneskerettigheter CRPD.
 • fungere som et likestillingsverktøy.
 • Plasseres i en egen likestillingslov
 • være en rettighet også for personer som ikke selv kan ha arbeidslederansvaret
 • utvides til også kunne benyttes på alle livets områder, som skole, fritid, barnehage, studier og arbeid.
 • Knyttes til folkeregistrert adresse slik at man kan benytte assistansen uavhengig a kommunegrenser
 • Fjerne timegrense for ordningen
 • Fjerne aldersgrense, men avgrense mot behov som følger av normal aldring.
 • være en rettighet også for personer som ikke selv kan ha arbeidslederansvaret
 • ta bort eventuelle obligatoriske krav om helsefaglig kompetanse for de som skal være assistenter
 • legges til det statlige forvaltningsnivået
 • være gratis uten krav til egenandeler
 • være en rettighet også for barn og unge
 • inkludere en rett til selv å velge tilrettelegger

«Vi glad for at utredningen endelig foreligger» sier SAFO sin styreleder Tom Tvedt. «Vi ser at mange av våre viktige innspill er behandlet i NOU’en som er lagt frem. Nå skal vi benytte tiden fremover godt. VI skal jobbe for at loven blir et godt og solid verktøy for å fremme likestilling, selvstendig liv og deltakelse for funksjonshemmede» avslutter styrelederen.

ARKIV
SISTE INNLEGG