Strategiplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse

Den årlige rundebordskonferansen med Regjeringen  var 14.juni, og vi fikk nyheten om at det skal lages en strategiplan for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne. SAFO er glad for at det nå settes i gang arbeid for å sikre helhet i politikken på området.

Foto: Ivar Kvistum

SAFO hadde på forhånd gitt innspill til hvordan få mer koordinering og helhet i politikken for personer med funksjonsnedsettelser, og er derfor godt fornøyd med at det settes i gang arbeid for å sikre en helhetlig politikk på feltet.

I møtet la SAFO fram eksempel på hvor viktig helheten i politikken er for å sikre en reell likestilling og samfunnsdeltakelse. Vi er avhengige av at instansene trekker i samme retning for at den enkelte skal kunne leve et selvstendig liv. Samferdselsektoren, kommunenesektoren, NAV, helsetjenesten og kultursektoren; Alle er viktige brikker som må spille på lag for at vi skal lykkes med likestillingsarbeidet, der mennesker med funksjonsedsettelse kan delta på alle samfunnsarenaer og leve et likestilt liv. Svikt et sted, kan være tua som velter hele lasset, enten det gjelder å være i arbeid eller å leve et sosialt liv.

Men med et aktivt og godt samarbeid kan vi lykkes. Styreleder i SAFO understreket at Bufdir har kompetanse på likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og må benyttes av de andre instansene når endring skal gjøres eller nye tiltak skal settes i gang.

SAFO har forventninger til arbeidet som skal settes i gang med en ny strategiplan, og vil bidra inn med god kompetanse fra SAFO-organisasjonene.

På rundebordskonferansen la også Barne- og likestillingsminister Solveig Horne fram en statusrapport om Regjeringens arbeid på feltet for 2014-2017. Gjennom statusrapporten går det også en tidslinje som en interessant historiefortelling. Det er hendelser innenfor feltet fra 1848 og fram til i dag. Les rapporten på denne lenken.

 

 

 

 

ARKIV
SISTE INNLEGG