Stortingsmelding om hvordan kommunale helse- og omsorgstjenester skal prioriteres.

Stortingsmelding om omsorgstjenester

Stortingsmelding om hvordan kommunale helse- og omsorgstjenester skal prioriteres.

SAFO er svært bekymret for et manglende likestillings- og menneskerettighetsperspektiv i St.meld. om «Nytte, ressurs og alvorlighet – Prioritering i helse- og omsorgstjenesten». Nå ligger meldingen til behandling i Stortinget, og vi er bekymret for at heller ikke Stortinget forstår alvoret av et fokus på helse og omsorgstjenester som neglisjerer at det å være funksjonshemmet ikke er det samme som å være syk, og at omsorgstjenester er et verktøy for selvstendighet og likestilling, ikke behandling for sykdom.

I SAFO har vi skrevet brev til medlemmene i Helse- og omsorgskomiteen, hvor vi informerer om vår bekymring for sammenblandingen av helsetjenester og omsorgstjenester i den omtalte stortingsmeldingen. Som vi påpeker har omsorgtjenestene et helt annet formål enn helsetjenestene, noe som ikke ivaretas i meldingen som nå er under behandling i vår nasjonalforsamling. Slik prioriteringskriteriene nå fremstår, vil de være begrensende i forhold til målsetning om et likeverdig og likestilt liv, og ikke i pakt med CRPD – funksjonshemmedes menneskerettigheter.

Lenke til stortingsmeldingen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-38-20202021/id2862026/?ch=1

Lenke til Handikapnytts nyhetsartikkel om saken: https://www.handikapnytt.no/reagerer-ikke-politikerne-pa-dette-har-de-ikke-skjont-hva-crpd-handler-om/