SAFO i møte med statsekretær Haugsbakken om funksjonshemmdekonvensjonen CRPD

SAFO i møte med statsekretær Haugsbakken om funksjonshemmdekonvensjonen CRPD

Sammen med FFO, Unge Funksjonshemmede, Stopp Diskrimineringen, NIM, LDO og Helsingforskomitéen var SAFO den 7. mars i møte med statssekretær Gry Haugsbakken i Kultur- og likestillingsdepartementet. Målsetningen var å samtale med departementet om inkorporering av Menneskerettighetene for funksjonshemmede (CRPD) i Menneskerettsloven.

Organisasjonene tok opp behovet for at menneskerettskonvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonshemmede blir inkludert i Menneskerettsloven. En slik inkorporering  vil bidra til en sterk signaleffekt bade nasjonalt og internasjonalt om at Norge tar funksjonshemmedes menneskerettigheter på alvor. Rent juridisk viser gjennomganger at norsk rett i hovedsak antas å følge konvensjonens krav, men at inkludering i menneskerettsloven vil gi konvensjonen forrang ved en eventuell motstrid. Det vil styrke funksjonshemmedes rettsstilling ovenfor styresmaktene og gi den enkelte vern mot overgrep – noe som er et grunnleggende prinsipp i en moderne rettsstat og et demokrati. Dette sikrer også at likestilling og forbud mot diskriminering vil bli en sentral faktor i lovgivningsarbeid og forvaltning også i fremtiden.