Søk
Bilde: Finansdepartementet regjeringen.no

Statsbudsjettet – SAFOs innspill til Arbeids- og sosialkomiteen

SAFO vil først si at vi støtter innspillene gitt av NHF, NFU og FNDB. 

Dernest vil vi benytte anledningen til å understreke spesielt noen kommentarer knyttet til Fribeløp uføretrygd.

Regjeringen Solberg foreslo i forslag til statsbudsjett å fjerne mulighetene til å tjene et fribeløp på 0,4 G utover uføretrygd.

Ordningen skulle erstattes med halvert reduksjon opptil 1,2 G.  Dette gir et direkte inntektstap for alle som tjener mindre enn 85000 og er ikke akseptabelt.

Dette er mennesker som allerede har gått ned omfattende i inntekt. Målet er å få flere inn i og flere til å bli stående i arbeid.

Vi merker oss at dette er et forslag som kutter kostnader på statsbudsjettet.  Vi vil påpeke at effekten av dette på kort og lang sikt blir det motsatte.

Arbeidet i funksjonshemmedes organisasjoner er i stor grad basert på at frivillige stiller opp i organisasjonenes interessepolitiske arbeid, som representanter og brukermedvirkere i Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse, i brukerråd og annet arbeid hvor offentlige organer henter inn brukerrepresentanter. Mange timer legges ned, og noe av dette honoreres fra tid til annen.

Å ta bort uførepensjonistenes mulighet til honoreres med inntil 0,4 G uten at dette reduserer uføretrygden, vil få store konsekvenser for frivilliges deltakelse i organisasjonenes arbeid. Dette er et kraftfullt angrep på funksjonshemmedes organisasjoner og medlemmenes arbeid for full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede.

Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner SAFO, forutsetter at Solberg-Regjeringens forslag om å fjerne fribeløpet på 0,4 G ikke får støtte i Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2022.

ARKIV
SISTE INNLEGG