SAFO på Rundebordskonferansen 2022

Foto: KUD

SAFO på Rundebordskonferansen 2022

(Foto: Kultur- og likestillingsdepartementet)

Fysiske møter er igjen mulig, og den 30. mai 2022 møtte SAFO, FFO og Unge Funksjonshemmede opp i Kultur- og Likestillingsdepartementets lokaler for oppdatering og dialog med politisk ledelse fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet. Hovedsaken i møtet for SAFO og de to andre paraplyorganisasjonene, var at FN-Konvensjonen for rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), skal inn i norsk menneskerettslov. 

Vi har sagt det mange ganger, i møte etter møte, og skriv etter skriv. Vi ønsker CRPD inn i norsk menneskerettslov. Politisk ledelse fra alle departementene ga uttrykk for at organisasjonenes meldinger på området var klare, og at de vet hva vi ønsker. For øyeblikket arbeides det i Justisdepartementet med hvordan CRPD skal inkluderes i norsk lov. Rent konkret innebærer dette at vi vet at vi får konvensjonen inn i norsk lov, men vi vet ennå ikke om departementet og norske politikere går for at konvensjonen skal inn i Menneskerettsloven.

Bortsett fra CRPD, hadde SAFO fokus på Universell utforming. Vi venter ennå på tidsfrister med forskrifter. En inkluderende skole var et annet hovedtema sammen med konvensjonens artikkel 19, om å leve og bo der man vil. Brukerstyrt personlig Assistanse var naturlig nok også en del av diskusjonen. Utredningen «selvstyrt er velstyrt» er nå på høring med frist 1. juli. Som organisasjoner av funksjonshemmede er vi svært opptatt av at BPA skal fungere etter intensjonen i alle norske kommuner – som et likestillingsverktøy som muliggjør et selvstendig liv.