Søk
Bilde av Ingvild Kjerkol

SAFO på møte med Kjerkol om prioriteringsmeldingen

SAFO har i dag tirsdag 9. januar vært i møte med Helse- og sosialminister Ingvild Kjerkol. Møtet gjaldt innspill til arbeidet med melding om prioritering. Ministeren ba i dette møtet særlig om innspill knyttet til temaene personell og helseteknologi.

Her er punkter fra SAFOs innlegg på møtet.

 • HO-loven lister mange gode og viktige formål
  • Forebygge, behandle og tilrettelegge for å MESTRE
  • Bidra til likeverd og likestilling
  • Forebygge sosiale problemer
  • Leve og bo selvstendig, og……..
  • Ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre
  • Sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov
 • Befolkningens helse er avhengig av mer enn helsefaglige tjenester. Likeverd og likestilling påvirker livskvalitet. Livskvalitet har stor betydning for god helse.
 • Funksjonshemmedes menneskerettigheter er presisert og utdypet i funksjonshemmedekonvensjonen. Likestilling og ikke-diskriminering er grunnleggende i menneskerettighetene.
 • Realiteten for funksjonshemmede i dag er at:
  • Funksjonshemmede institusjonaliseres igjen – 30 år etter HVPU-reformen.
  • Selvstendighet – en aktiv og meningsfylt tilværelse ofres for store samlokaliseringer av boliger, vaktrom, vaktlister, fellestjenester og felles aktiviteter.
  • På tross av konvensjonens artikkel om å kunne leve og bo selvstendig, velge bosted og hvor og med hvem man vil bo – og at man skal ha tilgang til ulike støttetjenester i eget hjem …………………………..
  • konkurrerer kommunene om å samle flest mulig på et sted med personalrom og et batteri av personell som flyr ut og inn av eget hjem
  • når det passer inn i vaktlistene, ikke når det passer den som er avhengig av tjenestene.
 • BPA er en tjeneste som bidrar til et aktivt og selvstendig og selvbestemt liv. Unge funksjonshemmede hører ikke hjemme i institusjon. Likestilling innebærer like muligheter, og både ungdom alle andre skal kunne leve selvstendige liv som korresponderer med egen aldersgruppe.
 • BPA er et likestillingsverktøy – for aktivitet og selvbestemmelse. Assistentene trenger ikke helsefaglig kompetanse med mindre den som mottar BPA har behov for dette. Allikevel misbrukes helsefaglig kompetanse til BPA fordi en del kommuner og en del kommunale administratorer tror det er slik det skal være.
 • Funksjonshemmede har krav på valgmuligheter knyttet til bolig, og tjenester som bidrar til likestilling. Våre oppfordringer er tydelige:
  • Et universelt utformet samfunn. I dag er kun 20» av boligmassen tilgjengelig og alt for stor del av uteområder og offentlige bygg og infrastruktur utestenger
  • Still krav til kommunene som får finansieringstilskudd til å bygge boliger. Funksjonshemmede skal ikke i store samlokaliseringer
  • Sikre reelle påvirkningsmuligheter for funksjonshemmede i samfunnsutviklingen. Vi må være med fra start og i hele prosessen. Et møte som dette er positivt, men ikke nok.
  • FN – begrep: Ingen ting om oss, uten oss. Bør være grunnleggende i arbeidet som skal gjennomføres.
ARKIV
SISTE INNLEGG