Søk

SAFO på Innspillskonferanse i «Utvalget for kvalitetsutvikling i skolen»

Kvalitetsutviklingsutvalget inviterte til innspill i forbindelse med utvalgets oppdrag om å «kartlegge og gjennomgå hvilke behov lærere, skoleledere, skoleeiere og nasjonale myndigheter har for verktøy, prøver og datakilder til kvalitetsutvikling». Utvalget skal foreslå endringer i dagen prøver, verktøy og datakilder med mål om å legge bedre til rette for kvalitetsutvikling. På konferansen ble presentert funn fra to kartlegginger – en om behov for informasjon til kvalitetsutvikling i skolen og en om hvordan elevmedvirkning i norske skoler kan styrkes i tråd med norsk læreplanverk.

Regjeringen har i Hurdalsplattformen signalisert en målsetning om å gjennomgå nasjonalt kvalitetsvurderingssystem med sikte på å redusere omfanget av tester og prøver i skolen, og endre nasjonale prøver. Konferansen var rigget for å hente inn mest mulig innspill fra representanter for aktuelle aktører i og utenfor skolen, og mye av tiden ble brukt til gruppediskusjoner som ble referert og oversendt til utvalget. Problemstillingen var blant annet – hvordan redusere testregimet og samtidig gi lærere og skoleledere god informasjon i det faglige og pedagogiske arbeidet, samt gi skoleeiere og nasjonale myndigheter styringsinformasjon.

Fra SAFO deltok daglig leder Janne Skei på innspillskonferansen. Våre primære innspill fokuserte på at for en del av våre barn og unge, er problemstillingene i dagens skole, lite aktuelle. Mange av våre barn og unge stenges ute fra skolefellesskapet, sosialt og faglig. Lavt ambisjonsnivå preger undervisningen. Mange settes i gruppen hvor ordinære læringsmål fra læreplanene ikke gjelder. Noen får individuelle opplæringsplaner med læremål langt under elevens ressursnivå, og noen får ikke utarbeidet opplæringsplan. Posesuppe og vaffelpedagogikk gjelder i alt for stor grad,  og testing, prøver, evaluering og justering etter individuelle vurderinger er ikke-eksisterende.

Lenke til konferansens nettside.

 

ARKIV
SISTE INNLEGG