SAFO i høring i Helse- og omsorgskomiteen

SAFO i høring i Helse- og omsorgskomiteen

SAFO deltok i dag i høring om statsbudsjettet for 2023 i Helse- og omsorgskomiteen. Budsjettet er Støre-Regjeringens første, og innebærer innstramminger som rammer funksjonshemmede.

Her kan du se høringen direkte på Stortingets Nett-TV SAFO var med fra kl. 12:30

SAFO minnet komitéen på artikkel 19. i Funksjonshemmede-konvensjonen. Funksjonshemmede har rett til å bo der man vil, og med tilgang til nødvendige  tjenester. Flere av Husbankens virkemidler som bidro til muligheter til å tilpasse og eie en egen bolig, er nå overført fra øremerking til rammetilskudd. Investeringstilskuddet har også vært et viktig tiltak for å skaffe mange en plass og bo, men har dessverre i alt for mange tilfeller blitt benyttet til å bygge opp nye institusjoner for funksjonshemmede. SAFO understreket at praksisen må endres.

Regjeringen legger investeringstilskuddet på is for 2023 – og varsler en gjennomgang. SAFO understreker at finansieringen av boliger som kan hjelpe utviklingshemmede og andre med funksjonsnedsettelse til å leie og eie et eget hjem, ikke må overlates til kommunene. Funksjonshemmede må sikres mulighet til å eie og leie bolig i ordinære bomiljø.

SAFO påpekte også at funksjonshemmede må sikres nødvendig og god assistanse i selvvalgt bolig. BPA er et likestillingsverktøy og de som har behov for dette, må sikres den fleksibilitet og selvbestemmelse som verktøyet var tenkt som. I tillegg la vi vekt på at alle personer som har behov for assistanse har krav på gode nok tjenester – basert på individuelle vurderinger.

SAFO ba Helse- og omsorgskomiteen om følgende:

  • At Stortinget signaliserer at staten, sammen med norske kommuner, innen 2030, skal sikre funksjonshemmede reell rett til å velge hvor man vil bo, og med hvem man vil bo. Dette vil innebære
  • En tydeliggjøring i regelverket om funksjonshemmedes rett til å motta tjenestene i valgfri bolig.
  • Sikrer finansiering som kan bidra til at unge funksjonshemmede får tilgang på en god bolig i et inkluderende bomiljø
  • Tydeliggjøring i regelverket om at kommuner som velger å bygge samlokaliserte enheter med mer enn 6 enheter, ikke vil få innvilget lån eller tilskudd via Husbanken.
  • At det settes av midler til å sikre at funksjonshemmede mottar BPA og andre aktuelle assistansetjenester i tilstrekkelig omfang og av god kvalitet, slik at funksjonshemmede sikres mulighet til full deltakelse og likestilling på alle livets områder. Den enkelte må sikres individuell vurdering av tjenestebehov.

Les SAFO sitt dokument til komiteen her: Statsbudsjettet 2023 – Helse og omsorgskomiteen

20220608-Høringsuttalelse Selvstyrt er velstyrt – NOU 2021-19pdf signert (002)