Søk

Nå er vi i gang

ENDELIG, Regjeringen har nå satt ned det offentlige utvalget som skal utrede hvordan funksjonshemmedes menneskerettigheter skal inkluderes i norsk lov.

Det var jammen på tide, men uansett, nå er vi endelig i gang.

Ekspertutvalget består av 3 medlemmer som følger:

  • Hilde Indreberg, høyesterettsdommer (leder)
  • Kjetil Mujezinovic Larsen, professor
  • Sven Ole Fagernæs. tidligere regjeringsadvokat

Oppdraget som utvalget har fått uttrykkes blant annet som følger:

Det juridiske ekspertutvalget skal utrede inkorporering av CRPD i norsk lov og gi en anbefaling om hvordan konvensjonen bør inkorporeres. Utvalget skal beskrive de rettslige konsekvensene av inkorporasjon som måte å gjennomføre CRPD, sammenliknet med andre gjennomføringsmåter. Utvalget skal særskilt vurdere inkorporering i menneskerettsloven. Et annet alternativ utvalget må vurdere, er inkorporering i likestillings- og diskrimineringsloven.

Utvalget skal levere sin utredning innen utgangen av 2023. Vi må altså ennå smøre oss med tålmodighet. Dessverre er det noe vi har god trening i. SAFO forventer imidlertid nå at når ekspertutvalget har levert sin utredning i desember 2023, så blir prosessen frem mot lovfesting supereffektiv og i tråd FN-konvensjonens artikkel 4 om at partene aktivt «skal…trekke inn og rådføre seg inngående med mennesker med nedsatt funksjonsevne, også barn med nedsatt funksjonsevne, gjennom de organisasjoner som representerer dem». Kort sagt, vi vil bli tatt med i prosessen, tatt med på råd, og hørt.

ARKIV
SISTE INNLEGG