Nye arbeidsoppgaver for LDO

Nye arbeidsoppgaver for LDO

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) ble endelig vedtatt etter behandling i Lagtinget 17. juni. Det er likestillings- og diskrimineringsombudet som skal overvåke loven. Dette betyr økte og nye arbeidsoppgaver for LDO.

SAFO har ved flere anledninger, blant annet i møte med Barne- og likestillingsministeren Anniken Huitfeldt, understreket behovet for økte økonomiske ressurser. For at loven skal kunne bidra til bedre livssituasjon og ha kraft er det nødvendig at LDO blir styrket med kompetanse på dette feltet og får økte økonomiske ressuser.

LDO skal blant annet:

  • Komme med uttalelser i enkeltsaker hvor personer ønsker at ombudet undersøker om det har skjedd forskjellsbehandling i strid med disse lovene.
  • Gi veiledning til personer som henvender seg til ombudet
  • Arbeide med etablieringen av standarder og forskrifter som underbygger diskriminerings- og likestillingsloven.

Dette er alle nye arbeidsoppgaver for likestillings- og diskrimineringsombudet – Beate Gangås.

                             

Ofte er det også slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir diskriminert på grunn av andres uvitenhet. Det er derfor svært viktig at LDO eller andre får oppgaven med og ressursene til å informere på ulike måter om den nye loven.

I et møte med ombudet meddelte NFU og NHF at de er bekyrmet for at vedtak ikke vil følges av sanksjoner, og at loven dermed til syvende og sist ikke vil ha noen kraft. De understreket at organisasjonene også forbereder seg på å sende inn klagesaker når loven trer i kraft.

LDO legger opp til et nært og godt samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner. De vil med jevne mellomrom invitere funksjonshemmedes organisasjoner til kontaktforumsmøter. Disse vil vi informere om på SAFOs hjemmesider.