Høringsuttalelser og innspill

2024

Konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter Inkorporering i menneskerettsloven – nr 2

Fysisk tilgjengelighet til Høyland kirke i Sandnes

Brev fra SAFO til biskopen i Stavanger bispedømme 

Innspill til veileder Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Møte med BUFdir – ny direktør 

Møte med ny direktør Udir – Om SAFO 

Møte med ny leder ASK St ting Freddy Øvstegård 

Om Arbeid med digitaliserings- og forvaltningsminister Tung

Statsbudsjettet 2024 – Arbeids- og sosialkomiteen

Statsbudsjettet 2024 – Helse og omsorgskomiteen

Statsbudsjettet 2024 -Kommunal- og forvaltningskomiteen 

Statsbudsjettet 2024 -Utdannings og Forskningskomiteen

 

2023

Høringsuttalelse SAFO – Nymodell for inntak og organisering av opplæring for elever som går mot planlagt grunnkompetanse

Høring – Krav om individuelt samtykke ved bosetting i sykehjem mm

20230423-Høringsutalelse SAFO – NOU 2023 nr 14 – Tid for handling – Helsepersonellkommisjonen-5

Notat fra SAFO til Ekspertutvalget som skal utrede inkorporering av CRPD i norsk lov ifm møtet

Høringsuttalelse SAFO – Krav til individuelt samtykke ved bosetting på sykehjem

Høringsuttalelse SAFO NOU 2022-13 – Med videre betydning

2022

SAFO Innspill til KUDs statssekretær før SAFO-konferansen 29-1-2022 – idrett og kultur

Innspill til Møte m HOD-minister Kjerkol om Bo trygt-reformen

Innspill fra SAFO om ungdomsgaranti

Innspill til Statsbudsjettet 2023 -Utdannings og Forskningskomiteen-utdypende om Veikart skole 2030

Innspill til Statsbudsjettet 2023 – Utdannings og Forskningskomiteen

Møte m HOD-minister Kjerkol – Bo trygt-reformen

Innspill til statsbudsjettet 2023 – Helse og omsorgskomiteen

Innspill til statsbudsjettet 2023 – Kommunal- og forvaltningskomiteen

Inkludering i arbeidslivet gjelder også funksjonshemmede

Innspill til statsbudsjettet 2023 – Arbeids og sosialkomiteen

Høringsuttalelse Selvstyrt er velstyrt – NOU 2021-19

Innspill om tema og forslag til kandidat Mannsutvalg

AID Innspill til ordningen knyttet til brillestøtte til barn

2021

Ny opplæringslov – høring

Høring nye retningslinjer ledsagerbevis – SAFO-FFO-Unge Funksjonshemmede

Utsettelse av høring om gjennomføring av EUs tilgjengelighetsdirektiv

Høring – NOU 2019:7 Arbeid og inntektssikring og NOU 20212

20210609-Innspill rullering av Regjeringens handlingsplan for likestilling til BUFdir

Høringsuttalelse Nasjonal Rammeplan SFO – Udir

Høringsuttalelse -Forslag til lov om kommunenes ansvar overfor vanskeligstilte på boligmarkedet

B21-GC Fellesuttalelse SAFO-UF-FFO – Sommerjobb for unge med bistandsbehov

Høring om smittevernlov – Forslag om endringer – Portforbud

2020

Felles notat om universell utforming i arbeidslivet – FFO – SAFO – Unge funksjonshemmede – NBF og HLF

Høringsuttalelse om bærekraft. Regjeringens handlingsplan.

Høringsuttalelse om forlengelse i midlertidige regler i helseberedskapsloven som følge av Covid 19-HOD

Høringsuttalelse om endring i valgloven, valgforskriften, Assistanse ved stemmegiving.

Høringsuttalelse Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) 28.04.2020

Høringsuttalelse om prioritering av kommunale helse- og omsorgstjenester under covid-19 pandemien – – prioriteringsråd og veiledning til sykehjem og hjemmebaserte tjenester, kort høringsrunde. 24.04.2020

Høringsuttalelse om prioriteringer i helse og omsorgstjenestene covid19 prioriteringsråd og veiledning til sykehjem og hjemmebaserte tjenester 16.04.20 (1)

Høringsuttalelse til Helsedirektørens notat om prioriteringer under Covid-19 pandemien 23.3.2020

2019

191719 SAFO Innspill om retningslinjer for ordningen briller til barn

SAFO Høringssvar tvangslovutvalget NOU 2019 14

SAFO Høringssvar om NOU 2019 5 – Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning

SAFO 190910 Innspill til Sysselsettingutvalget

SAFO 190910 Innspill til Liedutvalget

SAFO høringsuttalelse Forslag til kvalitetskriterier for lån til boligkvalitet i ny forskrift om lån fra Husbanken

SAFO Høringsuttalelse NOU 2018 16 Det viktigste først

SAFOs høringsuttalelse om forslag til forskrift om kommunale råd (pdf)

SAFOs høringsuttalelse om forslag til endringer i forskrift om arbeidsmarkedstiltak (pdf).

SAFO Innspill til Norges 3. periodiske høring om menneskerettssituasjonen i Norge

SAFO Høringssvar om endring i vergemålsloven

SAFO Høringssvar om forslag til ny forskrift Husbanklån

SAFOs høringssvar om etablering av nasjonalt eldre pasient og brukerombud

SAFOs høringssvar om endringer i drosjereguleringen (pdf)

2018

SAFOs Innspill på rundebordkonferansen om hatkriminalitet(Word)

SAFOs Innspill til rundebordkonferanse om hatkriminalitet (pdf)

SAFOs høringssvar til NAVs virksomhetsstrategi (pdf)

SAFO 181114 Høringsuttalelse på skisse til læreplaner (pdf)

SAFO Høringsuttalelse på strategi for brukermedvirkning i NAV (pdf)

KD Høringssuttalelse om ekspertgruppens rapport Inkluderende fellesskap for barn og unge. (pdf)

Udir ADL til andre enn blinde og svaksynte(Word)

KMD 180509 Høringsuttalelse på rapport fra ekspertutvalg om regionreformen PDF

SAFOs høringsuttalelse om Fagfornyelsen – siste innspillsrunde kjerneelementer (Word)

KS: Innspill til KS om folkevalgtopplæringen (Word)

Helseregionene: Innspill til Nasjonal Veileder for brukermedvirkning i helseforskning (word)

Rethos 2 Retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (word) (word)

2017

Innspill til retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (Word)

Organisering og videreutvikling av opplæringstilbud for brukermedvirkere i Helse Sør-Øst

SAFO høringsuttalelse En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling

NOU 2016 17 På lik linje

SAFOs innspill om forsøk med VTA i kommunal regi

SAFO Høringsuttalelse om råd i kommuner og fylkeskommuner

SAFO Innspill til Tvangslovutvalget

 

2016

SAFO Høringsuttalelse om nytt inntektsgrunnlag for bostøtte (pdf)

SAFO Høringsuttalelse om felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå (Word)

SAFO Høringsuttalelse om forslag til endringer i folketrygdloven kapittel 11 (pdf)

Innspill på notat myndige og løsningsdyktige NAV-kontor (Word)

SAFO Høringsuttalelse om nye oppgaver til større kommuner (pdf)

Kunnskapssektoren sett utenfra (pdf)

Felles likestillings- og diskrimineringslov. BLD (word)

SAFO Høringssvar om BPA

Felles likestillings- og diskrimineringslov. BLD (pdf)

Forskrift om rammeplaner for femårige grunnskolelærerutdanninger KD (Word)

Forskrift om rammeplaner for femårige grunnskolelærerutdanninger KD (pdf)SAFO 20210609-Innspill rullering av Regjeringens handlingplan for likestilling til BUFdir