Søk

Høringsuttalelser 2015

Endringer i rett til pleiepenger. Desember 2015. (Word)

Endringer i rett til pleiepenger. Desember 2015 (pdf)

Tolkeledsagertjeneste. Arbeids og  sosialkomiteen. Oktober 2014 (word)

Oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Ariansonutvalget. September 2014 (word)

Endring av byggteknisk forskrift. KMD. September 2014 (word)

Mandat for lokalt brukerutvalg. Arbeids og velferdsdirektoratet. August 2014 (word)

Djupedalsutvalget. KD. August 2014 (word)

Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov. Arbeids og sosialdepartementet.  Juli 2014 (word)

Ekspertutvalget som skal gjennomgå NAV. Mai 2014 (word)

Utkast til Rolledokument for NAV Arbeidsrådgvining. Sentralt brukerutvalg i NAV. Januar 2014 (word)

Brukermedvirkning. Deltasenteret. Januar 2014 (word).

Høringsuttalelser 2013

Skisse til ny tjenesteprofil Statped

Nytt regelverk for tilskudd til likepersonsarbeid, Bufdir. Oktober 2013

Endringer i husleieloven, KRD. Oktober 2013

Endringer i pasient og brukerrettighetsloven Rett til BPA. Juli 2013

Forslag om ny forskrift om stønader til dekning av utgifter knytt til å komme i eller å behalde arbeid, ny forskrift om tiltakspengar og enkelte andre endringar. Juni 2013

Høringsuttalelse – Levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemming, mai 2013

Brukermedvirkning i Helse Sørøst, høringsuttalelse fra SAFO, 22.februar 2013

Høring forslag til endring av unntak for studentboliger i byggteknisk forskrift til KRD 29. januar 2013

Høring om NOU 2012 15 Politikk for likestilling, til BLD 16. januar 2013

Høringsuttalelser 2012

Nytt system for beregning av tilskudd til funksjonshemmedes
organisasjoner, november 2012

Når sant skal sies om pårørendeomsorg, august 2012

Forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov- Nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen m.m. januar 2012

Høringsuttalelser 2011

Investeringstilskudd til sykehjem og boliger med heldøgns omsorgstjenester, februar 2011

Førerhunders adgang til næringsmiddelvirksomheter, august 2011

NOU 2011 Rom for alle, november 2011

Høringsuttalelser 2010

Høringssvar til NOU 2010: 5 – Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering. Et helhetlig hjelpemiddeltilbud, AD, oktober 2010

Brev til Hjelpemiddelutvalget sammen med FFO.

Forskningsrådet: anmodning om deltakelse i Forskningsrådets VAM-program.

Notat til Stortingets familie og kulturkomité, angående kutt i tilskuddet til programmet ”Hva med oss?”

Brev til HOD vedrørende samorganisering av sjeldensentrene.

Høringsuttalelser 2009

Høringssvar til Stortingsmelding 11 – Læreren, Rollen og utdanningen

Anmoding om endring av DNAs programforslag om inkludering av ”utfordrende” elever.

Anmodning til Utdanningsdirektoratet om juridisk utredning i forhold til fylkeskommunenes praktisering av opplæringsloven § 3-1 sjette ledd.

Høringssvar på handlingsplan for habilitering av barn og unge.

Høringssvar til NOU 2009: 18 – Rett til læring – Midtlyng-utvalgets utredning.

Høringssvar til NOU 2009: 14 – Et helhetlig diskrimineringsvern – Graver-utvalgets utredning.