Rundskriv U-10/2003 – Handlingsplanen for funksjonshemmede 1998 – 2002

Rundskriv U-10/2003 – Handlingsplanen for funksjonshemmede 1998 – 2002

For å nå målet om full deltaking og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne, er det gjennom denne handlingsplanen satt i gang en rekke tiltak på områdene tilgjengelighet, samfunnsplanlegging og brukermedvirkning, rettigheter, samt tiltak for å øke yrkesaktiviteten blant personer med nedsatt funksjonsevne.

En rekke prosjekter er videreført som varige tiltak. Dette gjelder blant annet Deltasenteret, funksjonsassistentordningen, utviklings- og informasjonsarbeid knyttet til aldring hos personer med nedsatt funksjonsevne, samlivskurs for familier med barn med nedsatt funksjonsevne og etterutdanningstilbud for tannhelsepersonell knyttet til små og mindre kjente diagnosegrupper.

Som et tiltak i handlingsplanen ble ”Manneråk-utvalget” nedsatt i 1999. Utvalget la frem sin utredning 29. juni 2001, NOU 2001:22: ”Fra bruker til borger. En strategi for nedbygging av funksjonshemmedes barrierer”. Denne ble sendt på bred høring, og dannet grunnlaget for St. meld. Nr. 40 (2002-2003) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer. Strategier, mål og tiltak i politikken for personer med nedsatt funksjonsevne.