Søk

Fullt trykk på videre arbeid med SATS

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal utrede ulike organisasjonsmodeller for Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten.

Regjeringen vil samtidig stimulere til fortsatt og forsterket samordning av førstelinjetjenesten innenfor den ansvarsdeling som gjelder mellom stat og kommune i dag. Regjeringen legger også opp til aktiv forsøksvirksomhet.

Stortinget sendte den 13.juni Stortingsmeldingen om SATS tilbake og ba regjeringen utrede ulike modeller for én felles velferdsetat bestående av Aetat, trygdeetaten og sosialetaten. Dette vil forsinke velferdsreformen. Regjeringen setter fullt trykk på reformarbeidet for å få flere i arbeid og aktiv virksomhet og færre på trygd og sosialhjelp gjennom en mer brukervennlig og effektiv velferdsforvaltning.

Utvalget som skal utrede og vurdere ulike organisasjonsmodeller skal levere sin rapport senest sommeren 2004. Etter høringsrunder tas det sikte på å legge saken frem for Stortinget i god tid før stortingsvalget 2005. Arbeidet med samordning i førstelinjen, blant annet gjennom aktive forsøk vil fortsette.

ARKIV
SISTE INNLEGG