Årlig statusrapport om funksjonshemmede

Regjeringen vil innføre årlig evaluering av innsatsen for personer med redusert funksjonsevne.

– En årlig karakterbok vil føre til at vi blir mer resultatorienterte, systematiske og målrettede i innsatsen for å gi alle med nedsatt funksjonsevne bedre muligheter til å delta i samfunnet, sier sosialminister Ingjerd Schou.

I stortingsmelding nr.40 (2002 – 2003) om nedbygging av funksjonshemmende barrierer, som ble lagt frem den 13.mai, foreslår regjeringen å opprette et eget dokumentasjonssenter som skal samle inn og systematisere forskning og erfaringer på feltet, yte råd og veiledning og løpende evaluere tilstanden for personer med redusert funksjonsevne i Norge.

Når man ikke har riktig kunnskap, kan man heller ikke treffe de rette valgene. Dokumentasjonssenteret skal løfte frem kunnskap om hva som virker og dele erfaringer med alle de som treffer beslutninger som har betydning for tilgjengelighet, arbeid, utdanning og tjenester, sier sosialministeren.

I tillegg vil regjeringen bruke 50 millioner kroner for å bygge opp stabile og kompetente forskningsmiljøer, som blant annet skal kartlegge levekår, integrering og samfunnsdeltakelse. Gjennom forskning og utviklingsarbeid skal kunnskap om hvordan man kan utforme IT-baserte produkter og tjenester som passer for alle, settes på dagsorden. Regjeringen satser derfor 30 millioner kroner på å utvikle IKT-baserte produkter og tjenester som skal gjøre hverdagen lettere for funksjonshemmede og øke deres tilgjengelighet til samfunnet.

120 tiltak skal gi færre funksjonshemmede

Utdanning, arbeid, tilgjengelighet og tjenester er de viktigste innsatsområdene i regjeringens stortingsmelding om politikken for personer med nedsatt funksjonsevne. Meldingen omtaler over 120 tiltak som skal bidra til å redusere funksjonshemmende barrierer på arbeid og i fritiden.

De aller fleste nordmenn vil i løpet av et livsløp få nedsatt funksjonsevne. Når hørsel, syn eller bevegelighet reduseres, merker man at samfunnet ikke er tilrettelagt for alle, sier sosialminister Ingjerd Schou. Meldingen viser mål, strategier og konkrete tiltak for å bedre situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne.

Tiltakene skal lede fram mot målene om blant annet:

  • Aktiv deltakelse og full likestilling
  • God tilgjengelighet til bygninger, utemiljø, produkter og tjenester
  • Flere i arbeid som kan nytte sine evner og anlegg til beste for seg selv og samfunnet.

Brukernes synspunkter skal i større grad vektlegges. Regjeringen vil derfor lovfeste brukerrepresentasjon på kommunalt nivå. Også statlige etater skal involvere brukerne i større grad. Regjeringen vil i løpet av 2003 fremme et lovforslag som skal sikre brukermedvirkning i Aetat.

I stortingsmeldingen varsles en rekke tiltak for å bedre kompetansen i tjenestene og meldingen omtaler flere forslag til lovmessige endringer som kan gi et bedre tjenestetilbud, blant annet:

  • Ny felles kvalitetsforskrift for sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven
  • Retten til en individuell plan forankret i sosialtjenesteloven

Stortingsmeldingen omtaler flere tiltak som skal gi funksjonshemmede bedre rettsvern. Regjeringen har allerede nedsatt et utvalg som skal se på harmonisering av den kommunale helse- og sosiallovgivningen. Siktemålet er blant annet å sikre helhetlige tilbud til brukere med sammensatte behov og bedre kommunenes muligheter til å gjennomføre dette. Regjeringen har også nedsatt et offentlig utvalg som skal vurdere styrking av det rettslige vernet mot diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne, herunder spørsmålet om en egen anti-diskrimineringslov. Parallelt med dette arbeidet har regjeringen fremmet og vil fremme flere lovforslag som skal styrke situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne. Regjeringen vil blant annet foreslå endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke det rettslige vernet mot diskriminering i arbeidslivet.

Viktige strategier i regjerings politikk er derfor knyttet til å styrke den enkelte sektors ansvar for å ivareta hensynet til personer med nedsatt funksjonsevne, bedre kunnskapen om situasjon og samfunnsutviklingen og styrke brukermedvirkningen. Et eget dokumentasjonssenter skal rapportere årlig om situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne på de ulike sektorer i samfunnet.

ARKIV
SISTE INNLEGG