Søk

Lovforslagets § 11 om universell utforming av IKT endres.

Hun hevdet at også billettautomater og infotavler knyttet til transport skulle omfattes av loven. SAFO mener at dette er svært gledelig.

Her er sitat fra talen:

«Ny ikkje-diskriminerings- og tilgjengelegheitslov som regjeringa nyleg la fram, vil òg ta for seg IKT. Alle IKT-løysingar retta mot folk flest skal vere universelt utforma. Det vil seie at mellom anna alle nettaviser, nettbutikkar, nettbankar, minibankar, billettautomatar og sanntids informasjonstavler, skal vere tilgjengeleg for alle. Krava for ny IKT vil gjelde frå 1. juli 2011. At lova ikkje trer i kraft før, har samanheng med at det tek tid å avgjere dei standardane som skal gjelde. Dette er eit arbeide som mellom anna brukarorganisasjonane vil bli trekt inn i. Vi tar oss tid til å utvikle gode standardar, for her skal ingen falle utanfor. «

ARKIV
SISTE INNLEGG