Viktig støtte til døvblinde

Sommeren 2012 ble det gjort endringer i rundskriv til folketrygdloven om tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde. Konsekvensen av endringen var at det ble vanskeligere å få tolk- og ledsager. Nå er det håp om at Arbeidsministeren ordner opp.

Døvblindes foreninger har kjempet imot endringene siden de kom. De har formidlet hva dette betyr for døvblindes mulighet til å leve et liv som andre, og har trolig fått bremset innstrammingen. Men da Harald Vik fra Buskerud skrev et brev om hvordan han opplevde innstramningen som har skjedd, da forstod mange. Brevet har blitt delt på Facebook og i andre media, og har gjort sterkt inntrykk. Mange har blitt klar over døvblindes situasjon.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10108070

Det er flere stortingspolitikere som har reagert kraftig på innstramningene som har skjedd, uten at de har vært med i prosessen. Endringene er blitt kalt presiseringer, og det har dermed blitt gjort uten politisk behandling i Stortinget. Lise Christoffersen er en av de som har reagert kraftig på saken, og arbeider for å få den omgjort.

http://touch.dt.no/nyheter/ap-varsler-kamp-for-dovblinde-1.7801630

Eikholt er en nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde, har også gått ut og tydelig støttet døvblinde i denne saken.

http://dt.no/nyheter/gir-full-stotte-til-dovblinde-harald-vik-1.7803964

Denne støtten fra politikere og fagmiljø er svært viktig i denne saken. Det er kun rundt 350 døvblinde i Norge, og er ikke slik sett en stor og slagkraftig gruppe.

Vi tror at Arbeidsministeren nå ønsker å sikre at døvblinde ikke skal fratas sin mulighet for likestilling og samfunnsdeltakelse. Tolke- og ledsagertjenesten er svært viktig for at en liten gruppe skal kunne delta i samfunnet som andre. Og SAFO har store forventninger til at saken kan finne sin løsning. Døvblindes organisasjoner skal i møte med politisk ledelse i Arbeidsdepartementet, og vi håper at statsråden vil vise at hun stopper innstramningen.

Foreningen Norges Døvblinde er en av organisasjonene i SAFO. SAFO støtter døvblinde i kampen mot innstramningen, og skrev brev til Arbeidsministeren om saken i januar. Les SAFOs brev til Arbeidsministeren

ARKIV
SISTE INNLEGG