Trestatue av Olaf Frøiland og Halvdan Larsen i ett av husene på Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde. Illustrasjonsfoto av Roy-Morten Østerbøl.

Tolketjenesten. Solberg-Regjeringen gir og tar i forslaget til statsbudsjett

Illustrasjonsfoto av Roy-Morten Østerbøl

Solberg-regjeringen viser liten forståelse for viktigheten av tolketjenesten og behovet for frilansetolker i sitt siste statsbudsjett. FNDBs leder Geir Jensen understreker at «En tilgjengelig og fleksibel tolketjeneste er en grunnleggende forutsetning for døvblindes muligheter til å leve et selvstendig og likestilt liv. Tjenesten må også fungere for å oppfylle målsetningen om flere funksjonshemmede i arbeid i et inkluderende og tilrettelagt arbeidsliv. Frilansetolker er et helt nødvendig bidrag til dette».

Torbjørn Rød-Isaksen foreslo før sin avgang som arbeids- og sosialminister, å øke driftsbudsjettet for tolketjenesten med 23,7 millioner kroner. Økningen vil gi inntil 25 nye fast ansatte tolkestillinger. Utvidet antall tolkestillinger er sårt tiltrengt. Tolketjenesten har vært underbemannet og/eller feil organisert i mange år, og styrking av tjenesten er kjærkommen.

Størrelsen på økningen er imidlertid misvisende. I samme åndedrag som driftsbudsjettet for tolketjenester økes for faste tolker, reduseres stønadsbudsjettet som finansierer frilanstolkene. Her forsvinner 8,7 millioner ut vinduet. Frilansetolkene representerer et helt nødvendig tillegg til de fast ansatte tolkene. Tilgjengeligheten og fleksibiliteten i frilansesystemet bidrar til å demme opp mot knapp tilgang og et mer rigid system knyttet til drift av  tolketjenesten med primært fast ansatte tolker. Frilansordningen gir døvblinde og andre med behov for tolketjenester en helt nødvendig buffer i et system med begrenset tilgang.

«FNDB og SAFO anmoder Støre-Regjeringen og vårt nye storting om å sikre nødvendige overføringer til ordningen med frilansetolker».

ARKIV
SISTE INNLEGG