Søk

SAFO i møte med den nye Barne- og Likestillingsministeren

I tillegg til Lysbakken, deltok også statssekretær Henriette Westhrin. Fra SAFO stilte styreleder Arne Lein, styremedlem Jens Petter Gitlesen og Geir Jensen med Lisbet Moskaug og daglig leder Bettina Thorvik.

Lysbakken la vekt på at dette var kun et første møte, slik at han som ny minister skulle bli kjent med hvilke saker organisasjonene mener er viktig å arbeide med.

I møtet løftet SAFO opp tre viktige problemstillinger: 

Generelle levekår for personer med nedsatt funksjonsevne, hvor vi blant annet påpekte mangelen på god dokumentasjon som grunnlag for å utforme riktig politikk etter at Dokumentasjonssenteret ble nedlagt.

Det er også nødvendig at FN-konvensjonen blir ratifisert så fort som mulig, fordi vi fremdeles opplever brudd på denne ute i kommunene.

SAFOs bekymring over at midler tolke- og ledsagerhjelp er overført fra »Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler», til driftsbudsjettet i NAV. En er bekymret for hvilke konsekvenser det vil kunne ha på tilgangen på tolketjenester. 
 

Inkluderende opplæring er nøkkelen til et inkluderende samfunn.

SAFO er svært bekymringen for utviklingen i den norske skole og presenterte følgende som SAFO mener viser en økende tendens til segregering: 

  • I skoleåret  2007/2008 fikk 29 000 elever opplæring i femmer-grupper eller mindre (spesialgrupper). I 2008/2009 hadde dette økt til 34 000 elever.
  • Det er 86 rene spesialskoler i landet.
  • I tillegg så har man egne avdelinger på skoler i kommuner som samler alle elever i kommunen med ekstra behov. Antall elever som går i slike avdelingsskoler har økt fra 1700 i 2005 til 7000 i 2009.

Dette blir ikke tatt opp i Midtlyng-utvalgets utredning, og SAFO anmondet barne- og likestillingsministeren om å ta fatt i dette.

Retten til å bo slik en selv mener er hensiktsmessig.

Stikk i strid med nasjonale føringer etableres det samlokalisere boliger for personer med nedsatt funksjonsevne og tjenestebehov. Dette fører til at mange personer tvinges til å bo et bestemt sted.

SAFO understerket utfordringen ved at Husbankens regionkontor faktisk er med å gi støtte til slike boligprosjekter.

Både i bolig- og opplæringsproblematikken ser vi tendenser til tiltak som bidrar til segregering og utestengelse fra samfunnet. Sektorinndelingen gjør at det er kunnskapsdepartement og kommunal- og regionaldepartementet som er ansvarlig for politikken, men SAFO mener at ministeren har en svært viktig pådriverrolle ovenfor disse departement som ansvarlig for personer med nedsatt funksjonsevne. Ministeren må bidra til at sin egen regjering står for en politikk som ikke fører til at personer med nedsatt funksjonsevne settes på sidelinjen i samfunnet.

 

 

ARKIV
SISTE INNLEGG