SAFO i møte med Arbeiderpartiets Helse- og omsorgsfraksjon 24.10.2011.

SAFO er svært bekymret for forslag som er kommet fra Helsedirektoratet i rapporten ”Samorganisering av nasjonale kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger”, hvor det foreslås at alle regionale kompetansesentra for døvblinde skal legges ned og overføres til den private stiftelsen Eikholt. FNDB mener at drøfting av et framtidig kompetansesystem for døvblinde hører inn i stortingsmeldingen som nå er under utarbeiding etter NOU: Rett til læring.

FNDB mener at kompetansesystemet for døvblinde skal være et direkte statlig ansvar og organiseres med nær tilknytning til det regionale Statped.-systemet. Dette for å sikre god kontakt med tegnspråk- og kommunikasjonsmiljøer og for å sikre en god og likeverdig oppfølging av døvblinde i alle landets kommuner.

SAFO ønsker også en diskusjon velkommen om hvorvidt det er riktig at gruppen døvblindfødte og døvblindblitte skal falle inn under gruppen sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemminger.

SAFO ser frem til å diskutere saken med Arbeiderpartiets Helse- og omsorgsfraksjonog kommer tilbake til saken etter møtet.

ARKIV
SISTE INNLEGG