Gjennomslag for SAFO!

Gjennomslag for SAFO!

 

SAFO prioriterer skolepolitikk i år, og har fulgt nøye med i partienes programforslag på dette området. Flere av organisasjonenes tillitsvalgte tok kontakt med SAFO da Arbeiderpartiets programforslag ble klart. Programmet hadde spesielt ett avsnitt om fellesskolen som ble oppfattet som negativt og ekskluderende for “enkelte elver som har særlig problemer med å finne seg til rette i vanlig undervisning”. Det førte til et brev til Arbeiderpartiets sentralstyre hvor det ble påpekt faren med denne formuleringen. 

 

Unn Therese Sørensen – delegat for Arbeiderpartiet fra Rogaland – løftet dette fram da hun kritiserte forslaget fra talerstolen. Hennes delegasjon hadde blitt kontaktet av foreldre og tillitsvalgte i SAFOs organisasjoner som var svært bekymret for at det ville komme nok en unnskyldning til skvise deres barn ut fra den ordniære skolen. Andre tillitsvalgte i organisasjonene har vært i kontakt med delegater fra andre fylker. Det bidro nok spesielt til at SAFO fikk gjennomslag på Arbeiderpartiets landsmøte 18-21. april.
 

Forslaget fra SAFO førte til at vinklingen ble snudd fra at det er eleven som har problemer med å tilpasse seg undervisningen, til at det er undervisningen som må tilpasses eleven. SAFO er godt fornøyd med resultatet som lyder: 

“Målet om en inkluderende skole fellesskole utfordres av at den vanlige undervisningen ikke alltid er tilrettelagt godt nok for enkelte elever. Å møte alle elever med respekt innebærer å legge til rett for at også disse opplever skolehverdagen som meningsfull. Tilpasset opplæring for denne gruppen, betyr at skolen må ta i bruk mer praktisk opplæring til lærestoff, flere arenaer for mestring og alternative opplegg både i og utenfor skolebygget”.