Søk

Konstruktivt møte med Arbeids- og inkluderingsministeren

SAFO hadde satt følgende saker på agendaen:

  • Tilskuddordningen til funksjonshemmedes organisasjoner

SAFO ønsket blant annet en klarhet i de elementer som ligger i statsbudsjettinnstillingen for inneværende år, samt en videre fullfinansiering av Foreningen Norges Døvblinde (FNDB). I tillegg eksisterer det en uklarhet i vedtaket som omhandler endringen av paraplytilskuddet for 2006.

Statsråden la vekt på den pågående evalueringen som omhandler hele tilskuddsordningen. Dette arbeidet vil legge grunnlag for eventuelle endringer i en fremtidig tilskuddsordning. SAFO deltar aktivt i det eksterne prosjektet som evaluerer tilskuddsordningen, og varslet at man vil følge opp dette arbeidet videre med statsråden.

Statsråden lovet også at Foreningen Norges Døvblinde (FNDB) fortsatt skal være fullfinansiert over statsbudsjettet og at SAFO beholder sitt paraplytilskudd

Ny arbeids- og velferdsforvaltning

SAFO tydeliggjorde de utfordringene som foreligger for gruppen av personer med nedsatt funksjonsevne i prosessen med den store reformen. Statsråden orienterte blant annet om departementets strategi i arbeidet med implementeringen av reformen. Det vil i inneværende år bli etablert 19 permanente NAV kontor i landet (en kommune i hvert fylke). Videre vil etableringen trappes opp mot 2010

I denne sammenheng orienterte Statsråden om at det vil komme en ny Stortingsmelding på høring som omhandler Arbeid, velferd og inkludering

Arbeidet med en anti- diskrimineringslovgivning

SAFO fremmet enkelte insigelser på den NOUen som lovutvalget la frem i medio 2005. En av insigelsene gjelder et manglende fokus på brukermedvirkning. Statsråden forfektet også at departementet hadde samme forståelse på dette punktet, samt at denne faktoren vil bli behandlet sammen med de høringsinnspillene som foreligger i saken. Hanssen vil involvere SAFO i den videre prosessen med lovarbeidet

Statsråd Bjarne Håkon Hanssen viste også til at regjeringen i Soria Moria erklæringen hadde nedfelt en satsning på en anti- diskrimineringslovgivning.

Samarbeidslinjen med Arbeids- og sosialdepartementet

SAFO ønsket å tydeliggjøre viktigheten av et fortsatt tett samarbeid med regjeringen. På dette punktet ga Statsråden en lovnad om at SAFO fortsatt skal være en viktig samarbeidspartner.

ARKIV
SISTE INNLEGG